Náš tím

Zakladatelia projektu Preventista.sk, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Jeho zámerom je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života.

Prevádzkovateľom je OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu založené registráciou 3.10.2013

Ing. Jaroslav Oster  LinkedIn


Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v oblasti IT 19 rokov ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti  v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie informačnej bezpečnosti (SASIB) a pôsobí tiež v poradnom výbore projektu zodpovedne.sk.

 

 Ing. Ivan Makatura 


Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vedúci bezpečnostný konzultant IBM a zároveň súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov. V minulosti pracoval ako riaditeľ odboru Bezpečnosť Všeobecnej úverovej banky a.s. a riaditeľ odboru Bezpečnosť Dexia banky, a.s. Pôsobí ako výkonný podpredseda Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť a člen poradného orgánu pre digitálnu agendu pri Ministerstve Financií SR. Je certifikovaným audítorom ISO 20000 a ISO 27000 a členom technickej komisie pre informačnú bezpečnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

 

Tomáš Paulus 


Freelancer, študent VUT Brno a spoluzakladateľ OZ Preventista. Venuje sa grafike, marketingu a freelancuje s množstvom zaujímavých spoločností.

 

Ivan Králik


Študent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne, odbor Informatika – Počítačové systémy a spracovanie dát. Popri štúdiu sa profesionálne venuje tvorbe webových stránok, vývoju aplikácií a informačných systémov na platforme PHP s klientským rozhraním postavenom na HTML 5, CSS 3, JavaScripte vrátane jQuery a s responzívnym dizajnom.

 

Prispievatelia:


Ing. Dušan Kožušník,  COMPELSON Praha

Robert Bělovský,  ASKON International Praha

Ing.Zuzana Hošalová, ESET

Oľga Šídová, študentka

Tatiana Trojanová , Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená

Vyjadrite váš názor v komentároch