Konferencia ABIT 2016

Konferencia ABIT 2016

Konferencia ABIT 2016 konaná 9.júna 2016 v Bratislave sa stala prelomovým bodom aj pre naše občianske združenie. V rámci konferencie došlo podpisu hneď dvoch memoránd o spolupráci medzi občianskym združením Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu a profesnými združeniami ISACA Slovensko (www.isaca.sk) a itSMF Slovensko (www.itsmf.sk)

Odborná spolupráca na nasledujúce obdobia bude zameraná na nasledovné ciele:

  • pôsobiť vo výchove, vzdelávaní, zvyšovaní povedomia a zvyšovaní úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti informačnej bezpečnosti s prioritným zameraním na prevenciu kybernetickej kriminality, sekundárnych foriem kriminality a najmä schopnosť detí, mládeže, pedagógov, pracovníkov pre prácu s deťmi, rodičov a verejnosti dodržiavať elementárne pravidlá pri komunikácii a pri manipulácii s dátami.
  • pôsobiť ako odborná autorita v oblasti vzdelávania v informačnej bezpečnosti, ako aj preventívnej činnosti, prispievať k osvete informačnej bezpečnosti ako aj ku prevencii kybernetickej kriminality a iných sociálno-patologických javov.
  • otvárať a zastrešovať odborné diskusie, prezentovať najvhodnejšie prístupy ku vzdelávaniu v informačnej bezpečnosti, v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, zbierať a publikovať najlepšie skúsenosti svojich členov, vrátane vytvorenia knižnice zdrojov informácií v slovenskom jazyku.

 

SR16-7910

Lenka Gondová, prezidentka ISACA Slovensko

Tomáš Hettych, predseda itSMF Slovensko (vľavo)

Jaroslav Oster, predseda OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu (vpravo)

 

O ISACA Slovensko

ISACA, ako globálna nezisková organizácia zastrešujúca IT a IT profesionálov sa venuje poskytovaniu nástrojov na dosahovanie individuálneho a organizačného úspechu pre viac než 95 000 svojich priaznivcov po celom svete. Globálne akceptované benefity výskumu, certifikácie a spolupráce v rámci komunity vedú k vyššej dôvere voči informačným systémom a vyššej hodnote z nich. Cez svoje organizácie vo viac než 190 krajinách po celom svete poskytujem svojim členom vzdelávanie, zdieľanie zdrojov, profesionálny networking a benefity na lokálnej úrovni.

ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

Cieľom združenia je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

V súčasnosti je v ISACA Slovensko združených viac ako 140 profesionálov v oblasti bezpečnosti a auditu informačných systémov, a už 56 z nich je držiteľom CISA certifikátu a ďalší sú držiteľmi CISM a CGEIT certifikatu. Jednotliví­ členovia pracujú ako audí­tori alebo bezpečnostní­ špecialisti.

 

O itSMF Slovensko

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®.

  • itSMF (IT Service Management Forum) je národný, mimovládny a nezávislý líder v oblasti ITSM pre IT profesionálov
  • itSMF Slovensko je akceptovaným partnerom pre verejnú správu a širokú odbornú verejnosť
  • itSMF je vnímané ako fórum používateľov štandardu ITIL, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvoj celého odvetvia
  • itSMF Slovensko je plnoprávnou súčasťou celosvetovej siete itSMF International (www.itsmfi.org)

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch