Copyright

Autorské práva

Vydavateľom, prevádzkovateľom servera a poskytovateľom súvisiacich služieb je:
Občianske združenie Preventista  –  združenie pre bezpečnosť a prevenciu. (ďalej len “vydavateľ”).

Ak nie je výslovne uvedené inak, autorské práva k textom, grafike alebo iným materiálom chráneným autorským právom, ktoré sú publikované na serveri Preventista.sk, vykonáva vydavateľ.

Obsah publikovaný na Preventista.sk je publikovaný pod licenciou Občianskeho združenia Preventista. Toto publikované dielo nesmiete využiť pre komerčné účely. Musíte uviesť autorov diela spôsobom, ktorý požaduje autor alebo držiteľ licencie (nie však tak, aby vznikol dojem, že podporujú vás alebo vaše využitie diela).

Vydavateľ publikuje odborné články v oblasti zvyšovania povedomia o informačnej bezpečnosti so zameraním na šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou, s priamou podporou ich pedagógov a rodičov. Príspevky určené na publikáciu na serveri Preventista.sk by mali byť prevažne pôvodné a doteraz inde  nepublikované. Vydavateľ nebude brániť publikovaniu starších textov, ak ich obsah bude prínosný pre zameranie servera, bude zapadať do jeho koncepcie. Príspevky určené k publikácii tvoria najmä autorské články a príspevky do diskusií.


Autorské články

Vydavateľ si vyhradzuje právo vrátiť príspevok autorovi na úpravu, prepracovanie  ako aj právo odoprieť publikáciu príspevku podľa vlastného uváženia. Vždy bude prihliadať ku koncepcii a vysokej obsahovej kvalite portálu Preventista.sk. Vydavateľ má právo príspevok skrátiť alebo rozdeliť na viac častí.

Príspevok je prijatý na publikáciu v okamihu, kedy vydavateľ odošle jeho odosielateľovi, ako autorovi príspevku potvrdenie, že súhlasí s jeho uverejnením. Týmto okamihom nadobúda vydavateľ nevýhradnú licenciu k rozmnožovaniu a rozširovaniu príspevku v ním vydávaných elektronických alebo tlačených médiách, vrátane práva k prekladom a publikáciu v inom ako pôvodnom jazyku príspevku.

Vydavateľ zverejňuje príspevky podľa vlastných redakčných potrieb a to vrátane určenia médiá, rubrík, odkazov, záložiek, súvisiacich odkazov a jazykových mutácií.

Autori odovzdávajú vydavateľovi príspevky k publikácii bez nároku na honorár.


Zdieľanie vlastného obsahu

V sekciách určených pre kolektívne vytváranie obsahu rovnako ako v sekciách určených na diskusiu môžu užívatelia serveru Preventista.sk zverejňovať vlastný obsah a informácie.

V prípade obsahu chráneného autorským právom udeľuje autor vydavateľovi nevýhradné, časovo ani lokálne neobmedzené, prevoditeľné právo publikovaný obsah bezodplatne užívať, meniť, spájať s inými autorskými dielami či iným obsahom a šíriť ho prostredníctvom elektronických i tlačených médií.

Užívatelia sú povinní zdržať sa porušovania autorských a iných práv tretích strán v súvislosti s nimi publikovaným obsahom, alebo obsahom nimi odovzdaným k publikácii.

Vydavateľ má právo podľa vlastného uváženia akýkoľvek obsah alebo jeho časť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia autora zmazať, zmeniť alebo k nemu znemožniť prístup.


Podmienky používania služieb

Vzťah medzi užívateľom servera Preventista.sk a vydavateľom sa riadi týmito všeobecnými podmienkami. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, je vydavateľ vykonávateľom majetkových práv k obsahu, ktorý podlieha ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek preberanie alebo šírenie obsahu servera pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Obsah servera Preventista.sk nenahrádza kvalifikovanú odbornú pomoc poskytovanú odborníkmi v danom odbore. Vydavateľ neručí za to, že všetky publikované informácie sú aktuálne, správne, úplné alebo pravdivé. Vydavateľ má právo podľa vlastného uváženia akýkoľvek obsah alebo jeho časť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa zmazať, zmeniť alebo k nemu znemožniť prístup.


Využitie textov z portálu Preventista.sk

Pri využití textov z portálu pre nekomerčné účely nie je potrebné písomný súhlas vydavateľa pri dodržaní podmienok citácie s uvedením zdroja.

Vzor citácií z portálu Preventista.sk

Príklad citácie bez autora:

„Umenie trollingu“; z portálu Preventista.sk 31.1.2014, dostupné z:  http://preventista.sk/info/umenie-trollingu/

Príklad citácie s autorom (použite, ak je pri článku uvedený autor):

Oster, Jaroslav. „Prevencia, kam kráčas…?“, z portálu Preventista.sk 31.1.2014,. Dostupné z: http://preventista.sk/info/prevencia-kam-kracas/


Označenie a ochranné známky

Všetky ochranné známky alebo iné označenia tretích osôb alebo výrobkov alebo služieb tretích osôb, ktoré sú spomenuté na týchto stránkach, je vlastné ich právoplatným držiteľom a sú použité výlučne na identifikáciu dotknutých osôb alebo ich výrobkov či služieb.


Registrácia

Osobné údaje užívateľov, získané najmä pri ich registrácii, sú chránené a je s nimi nakladané výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi. Registráciou súhlasí užívateľ so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len údaje) do databázy Prevádzkovateľa serveru ako správcu, bez ich následného spracovania prostredníctvom sprostredkovateľa

Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese Prevádzkovateľa odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď.

 

Vyjadrite váš názor v komentároch