Cloud – stavebný prvok firiem, vysvetlenie ponuky služieb (2.časť miniseriálu)

Firmy v rámci svojich aktivít sa potrebujú orientovať výlučne na svoj biznis, aby vedeli dobre a správne a včas reagovať na zmeny trhu. Stále menej a menej sa chcú zaoberať správou svojho IT. Pre firmy je jednoduchšie zdieľať výpočtové a dátové zdroje a preniesť zodpovednosť za riadenie na inú firmu. Cloud sa  pomaly, ale isto stáva hlavným stavebným prvkom rôznych firiem. Pomáha firmám so znižovaním nákladov, zvyšuje spoľahlivosť IT zariadení, umožňuje platbu len za spotrebované zdroje, umožňuje flexibilitu a elasticitu infraštruktúry, keď to firma potrebuje. Cloud je v zásade systém rôzneho množstvo virtuálnych služieb. Tieto služby sú kombinované v rôznych skupinách, podľa zamerania. My sa v tomto a ďalšom článku postupne budeme jednotlivým skupinám venovať.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali modelom nasadenia cloudu. Povedali sme si, čo je verejný, hybridný a na koniec privátny cloud. Okrem modelov nasadenia, je dôležité upriamiť pozornosť na tzv. servisné modely (service models). Servisným modelom je skladba/zoznam štandardizovaných služieb. Opierajúc sa o vyššie uvedené príklady je to v podstate jedálny lístok. Podľa definície NIST[4] rozpoznávame tri základné servisné modely:

SaaS – Software as a Service

SaaS – softvér ako služba – je schopnosť poskytovať spotrebiteľovi (zákazníkovi/nájomníkovi) aplikáciu bežiacu v Cloud infraštruktúre. Aplikácia je prístupná prostredníctvom web prehliadača alebo jednoduchého programového rozhrania (napr. klientská aplikácia: e-mail) Spotrebiteľ nespravuje ani nemá pod kontrolou infraštruktúru ani samotnú aplikáciu vrátane jej komponentov ako sú siete, servery, operačné systémy, úložiská alebo aj vlastnosti a funkcie aplikácie okrem jednoduchých a zároveň obmedzených konfiguračných nastavení špecifických pre používateľa (napr. farba používateľského rozhrania aplikácie, nastavenie hesla a pod.)

Oprúc sa o príklad fast foodu, ktorý sme použili v predchádzajúcom článku, zákazník si vyberie z hotovej ponuky jedál bez možnosti čokoľvek zmeniť. Okrem minoritných zmien napr. toho, že sa rozhodne jesť plastovým alebo metalickým príborom, resp. sa rozhodne, či si nechá naložiť jedlo na tanier, alebo zabaliť so sebou.

Typickým príkladom SaaS sú kancelárske aplikácie firmy Microsoft – Word, Excel, PowerPoint –  poskytované ako Cloud služby v rámci o365 (https://www.office.com)

PaaS – Platform as a Service

PaaS – platforma ako služba – je schopnosť poskytovať spotrebiteľovi také služby, ktoré mu umožnia nasadiť (nainštalovať a prevádzkovať) vlastnými schopnosťami (schopnosťami samotného spotrebiteľa, resp. jeho zamestnancov) vytvorenú alebo nadobudnutú aplikáciu, vytvorenú pomocou programovacích jazykov, knižníc a služieb podporovaných prevádzkovateľom PaaS-u. Spotrebiteľ neriadi základnú Cloud infraštruktúru ako sú siete, servery, operačné systémy alebo úložiská, avšak má kontrolu nad aplikáciou samotnou alebo konfiguračným nastavením prostredia, ktoré danú aplikáciu hosťuje.

Vhodným prirovnaním je prenájom (čiastočne vybavených) priestorov ak chceme zriadiť reštauráciu. Napr. nájdeme priestor s plne vybavenou kuchyňou, ale jedálenskú časť ešte potrebujeme doplniť. Alebo použijúc príklad z posledného článku, si objednáme jedlo a časť jedla zmeníme alebo vymeníme za úplne inú, pričom vieme, že aj cena sa zmení.

V rámci IT je dobrým príkladom Amazon Web Services (https://aws.amazon.com)

IaaS – Infrastructure as a Service

IaaS – infraštruktúra ako služba – je schopnosť poskytovať spotrebiteľovi priamo spracovanie, ukladanie (úložisko), siete a ďalšie základné výpočtové zdroje, ktoré umožňujú nasadiť a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže zahŕňať operačný systém a aj aplikácie. Spotrebiteľ má kontrolu nad operačným systémom, úložiskami, aplikáciami a do istej miery aj nad vybranými sieťovými komponentami.

Vhodný príklad zo života by bol „holo-priestor“ na prenájom za účelom zriadenia gastro prevádzky.

Typický poskytovateľom IT IaaS sú poskytovatelia služieb dátových centier (https://www.equinix.com)

Všetky tri uvedené servisné modely majú vždy minimálne dve strany – spotrebiteľ a poskytovateľ, z ktorých každá nesie istú mieru zodpovednosti za dostupnosť, prevádzku ale aj bezpečnosť použitia takto poskytovaných alebo konzumovaných služieb. Hovorím o zdieľanej zodpovednosti, ktorej hranica sa posúva smerom k jednej alebo druhej strane v závislosti od typu servisného modelu. Významným hráčom v oblasti zdieľanej zodpovednosti je bezpečnosť, ku ktorej sa ešte neskôr vrátim rovnako ako k definícii hranice zodpovednosti.

Obr. 1 – Hranice zodpovednosti

Nasledujúca tabuľka je prehľadným zhrnutím rozdelenia zodpovedností medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služieb v Cloud-e z pohľadu poskytovania a konzumácie služieb v jednotlivých servisných modeloch

Servisný modelSpotrebiteľPoskytovateľ
SaaSPoužíva aplikáciu/servis na prevádzku biznis procesuInštaluje, spravuje, udržiava a podporuje softvérové aplikácie v cloud infraštruktúre
PaaSVyvíja, testuje, nasadzuje a spravuje aplikácie hosťované v cloud systémePoskytuje a spravuje cloud infraštruktúru a middleware pre odberateľov platformy; poskytuje nástroje na vývoj, nasadenie a spravovanie pre konzumentov platformy
IaaSVytvára/inštaluje, spravuje a monitoruje servisy prevádzky IT infraštruktúryPoskytuje a spravuje fyzickú prevádzku, úložisko, siete, a hosťovanie prostredia a cloud infraštruktúry pre IaaS konzumentov

Hlavné charakteristiky Cloud-u

Definícia Cloud-u, ktorú sme použili tiež hovorí o „zdieľanom fonde konfigurovateľných výpočtových zdrojov“. Schopnosť „zdieľať“ je jednou hlavných charakteristík Cloud-u. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že verejne dostupná Cloud služba je schopná obslúžiť viacero spotrebiteľov (tenant) súčasne.

Tu je stručný zoznam hlavných charakteristík Cloud-u:

 • viac “nájomníkov“ (multi-tenancy – dodávateľ obsluhuje viacero klientov)
 • poskytovanie formou “samoobsluhy” (self-service – klient si objednáva služby cez samoobslužný portál a sám si ich použitie nastavuje, ponuka služieb je štandardizovaná)
 • na požiadanie (on-demand – klient sám iniciuje zapnutie/vypnutie služby)
 • prístup odkiaľkoľvek (web, internet)
 • fond/zásobník zdrojov (resource pooling – dynamické prideľovanie fyzických a virtuálnych zdrojov v súlade s používateľskými potrebami)
 • elasticita/možnosť expandovať rýchlo (rapid elasticity – možnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám)
 • meranie spotreby zdrojov (metering – poplatok za použitie služieb založený na ich skutočnom využití/spotrebe)

Pozitíva a negatíva Cloud-u

Prenájom IT služieb, aplikácií, výpočtových zdrojov, úložísk a siete môže mať ekonomické výhody a môže zmenšiť náklady jednotlivcov alebo aj spoločnosti.

Typickými prínosmi sú:

 • rýchlosť nasadenia (štartu používania)
 • flexibilné používanie kapacity a výkonu
 • jednoduché zapnutie alebo vypnutie
 • platba len za spotrebované služby

Závislosť na poskytovateľovi služieb znižuje možnosť rozhodovania o používanom softvéri, verejne dostupné aplikácie často nemajú požadovaný rozsah funkcií (sú šité na mieru požiadaviek väčšiny), sú menej stabilné a ich používanie sa môže vymykať právnemu rámcu krajiny, v ktorej je služba odoberaná.

Možnými negatívami sú:

 • neschopnosť opustiť Cloud službu
 • znížená bezpečnosť, možnosť zneužitia informácií
 • závislosť na internete (priepustnosť a dostupnosť pripojenia)
 • zmena návykov pri používaní´
 • potreba prejsť na nové riešenia môže vygenerovať vysoké náklady na túto zmenu
 • cena dlhodobého alebo masívneho používania Cloud služieb môže byť veľmi vysoká 

Tento článok sa zaoberal servisnými modelmi cloudových služieb. Vysvetlili sme si, aké služby jednotlivé servisné modely obsahujú. Porovnali sme si ich výhody a nevýhody a nakoniec sme získali celistvý pohľad na charakteristiky cloudu. Či už výhody a aj nevýhody. Cloud prináša množstvo možností pre rozšírenie a vedenie biznisu. Umožňuje uvoľnenie zdrojov firiem z IT a ich preorientovanie na riadenie biznisu. Cloud však nie sú len možnosti a zlepšenia a výhody pre firmu. Keďže celé prostredie je virtuálne a uložené na informačno-komunikačných technológiách, musíme vnímať aj ďalšie vlastnosti cloudu, ktoré môžu pre nás byť čiastočne na prvý pohľad skryté.

Asi najviac diskutovaná je oblasť bezpečnosti Cloud služieb, tej sa budeme venovať v ďalšom diele seriálu článkov venovaných cloudom.

Zdroje:

[1] – Columbo: Columbo je ženatý a stále spomína svoju ženu, ale tá sa v nijakej časti seriálu neobjavila Columbo – Wikipédia (wikipedia.org)

[2] – NIST: National Institute of Standards and Technology | NIST

[3] – Definícia Cloud Computing: Final Version of NIST Cloud Computing Definition Published | NIST

[4] NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing

[5] informatik John McCarthy známejší skôr ako priekopník umelej inteligencie sa údajne zaoberal predpokladom, že výpočtová technika sa raz bude poskytovať ako verejná služba

[6]  Amazon (company) – Wikipedia

Vyjadrite váš názor v komentároch