Prevencia kam kráčaš…?

Prevencia kam kráčaš…?

Niekoľkoročné pôsobenie v oblasti prevencie, prednáškové turné medzi učiteľmi po celom Slovensku, debaty s učiteľmi v rámci prednášok na školách a workshopov, výmeny názorov v diskusných skupinách vyprofilovali rad poznatkov z oblasti fungovania prevencie a zvlásť v oblasti prevencie IT kriminality a informačnej bezpečnosti.

 

Skúsim  zhrnúť niekoľko základných problémov o ktorých sa dá rozpútať určite veľmi dlhá diskusia:

 • nedostatočná úroveň znalostí zo strany pedagógov
 • nízka (mierne sa zlepšujúca) úroveň základných princípov preventívneho správania zo strany študentov/žiakov
 • problematická spolupráca s rodičmi často limitovaná limitovanými znalosťami rodičov o téme
 • diskutabilná podpora zo strany zriaďovateľov
 • nedostatok koncepčných materiálov
 • nedostatočné materiálne (finančné) zabezpečenie pre realizáciu aktivít zameraných na prevenciu

 

V rámci príprav na konferenciu TEDx Košice sme zorganizovali prieskum medzi preventistami na školách. Výsledky určite nemožno pokladať za reprezentatívne, ale poukázali ná základné tendenčné problémy, ktoré naznačujú akým smerom by sa mal uberať ďalší vývoj prevencie. Nasledujúce grafy hovoria sami za seba.

 

prieskum_TEDx

 

Dlhodobo indikovaným problémom je nízka podpora zo strany zriaďovateľov.  Preventisti na školách identifikujú podporu v tejto oblasti prevencie ako silne nedostatočnú. Aktivity poriadané pre zvyšovanie kvalifikovanosti pedagógov resp. pre žiakov sú zo strany zriaďovateľov väčšinou živelné, náhodné a z pohľadu počtu ich výskytov v celoslovenskom meradle skôr ojedinelé.

 prieskum_TEDx_zriadovatel

Graf: Hodnotenie podpory zo strany zriaďovateľa   (1=žiadna, 5=vynikajúca)

 

Len pre ilustráciu – v prieskume Samospráva 2011 realizovanom v rámci samospráv bola identifikovaná podpora voči školám nasledovne:

prieskum_SAMO2011_prevencia

Graf:   Podpora prevencie zo strany samospráv (prieskum Samospráva 2011, Info consult)

 

Zaujímavý je názor na otázku koncepčnosti   prevencie IT kriminality v školstve (vzdelávaní):

13%  respondentov ju hodnotí ako koncepčnú a riadenú

83% respondentov ako živelnú

 

Uvedený prieskum dal aj rad zaujímavých námetov na zlepšenie spolupráce – pár citovaných názorov:

 • školenie pre učiteľov firmou, ktorá sa v problematike vyzná – aspoň raz do roka na plenárnych rodičovských nadhodiť tému prevencie IKT odporučiť učiteľom aj rodičom pravidelne sledovať stránky, ktoré sa téme prevencie venujú – vo vlastnostnom záujme
 • podpora pri organizovani seminarov pre rodicov a ich deti
 • viem si predstaviť, žeby zriaďovateľ podporoval, resp. aj organizoval stretnutie občanov, rodičov s preventistami
 • mohli by byť semináre a workshopy pre pedagógov, prípadne by bolo dobré, keby zriaďovateľ v spolupráci s niekým (myslím tým napr. organizáciu zaoberajúcu sa problematikou kyberšikanovania, prevencie IT kriminality) kto sa vyzná v tejto oblasti, vytvorili metodiku, dokument, avšak s praktickými radami, a nie zbytočnou teóriou
 • u verejnosti široká osveta, v škole vzdelávanie a všímavosť, pri konkrétnych preukázaných prípadoch prísne postihy, pri opakovaných aj trestné
 • a rad ďalších názorov

 

Možno zaujímavé názory pre kompetentých v samosprávach ako námet pre zahájenie diskusie na tému „Ako ďalej..“

 

Aký je Váš názor na túto tému?   Podeľte sa oň v rámci diskusie.

 

podpis

 

Vyjadrite váš názor v komentároch