3 najčastejšie ?

3 najčastejšie ?

K téme sociálnych sietí a ich zneužívania na rôzne činnosti, ktoré sú kvalifikovateľné ako protispoločenské, nemorálne, či dokonca trestné odznelo pár zaujímavých myšlienok a otázok v rámci besied realizovaných v predošlom odbobí na školách – a to nie len od študentov, ale aj z radov pedagógov. Sociálne siete sú dnes využívané nie len na pracovné/študijné  účely, ale často aj k zverejňovaniu rôznych informácií smerujúcich k poškodeniu mena či povesti jednotlivca.

Uvažujúc nad tým aké sú najčastejšie otázky kladené k danej problematike, vybral som tri najfrekventovanejšie a v nasledujúcom období im budem venovať osobitné príspevky, ktoré dajú širšiu odpoveď na danú problematiku.

 

Otázka 1: Je takéto konanie na internete anonymné a nevystopovateľné?

Každá aktivita vykonávaná v digitálnom svete zanecháva po sebe tzv.digitálne stopy, ktoré je možné pomocou špeciálnych techník a postupov nazývaných aj forenzné analytické metódy  z počítačov a pamäťových jednotiek/médií vyťažiť, rekonštruovať a následne použiť pre identifikáciu zdroja takejto aktivity. Tieto informácie následne môžu byť použité ako exaktný dôkaz vykonávanej činnosti a slúžiť ako doplnok k ďalším informáciám poukazujúcim na osobu, ktorá takéto aktivity vykonala. Odpoveď na otázku je teda pomerne jednoduchá – pocit bezbrehej anonymity je falošným pocitom a je často prekvapením pre dotknutú osobu.

 

 Otázka 2: Aké sú najčastejšie prípady, ktoré sa u nás a vo svete vyskytujú?

Jednoznačne sa na takto formulovanú otázku nedá odpovedať a to z dvoch základných dôvodov – jednak nie sú k dispozícií relevantné a hodnoverné štatistiky (často jediným vodítkom pre približné zorientovanie sa v téme sú rôzne „na zakázku“  prieskumy o ktorých relevantosti by sa niekedy dali viesť zaujímavé diskusie) a jednak ide čast o súbežné formy t.j. nie je možné danú aktivitu jednoznačne zaradiť do konkrétnej skupiny

Spomeňme aspoň niekoľko kategórií:

 • zverejňovanie dôverných údajov, fotografií a videozáznamov bez súhlasu ich nositeľa
 • ohováranie
 • vyhrážanie
 • zneužívanie identity (napr.vytvorenie profilu páchateľa s použitím cudzích osobných údajov)
 • zverejňovanie názorov a symbolov propagujúcich hnutia smerujúce k potláčaniu ľudských slobôd, rasových a etnických
 • a rad ďalších

 

Otázka 3: Ako správne postupovať, ak sa ma takéto konanie týka, ak som obeťou takéhoto konania?

Ako postupovať ak sa stanete obetou takéhoto konania? Osvojte si niekoľko základných a jednoduchých zásad

Predchádzajte takémuto riziku

Snažte sa minimalizovať objem súkromných informácií, ktoré zverejňujete na sociálnych sieťach resp.ktoré posielate v nezabezpečenej forme prostredníctvom internetu. Každý zverejnený údaj, fotografia či akákoľvek forma vizualizácie osobných údajov sa v okamihu jej zverejnenia stáva nekontrolovateľným prvkom o ktorého kolovanie v celosvetovej sieti a ďalšie využitie nedokážete monitorovať a už vôbec nie ovplyvniť. Preto veľmi pozorne zvažujte čo zverejníte – skúste v digitálnom svete uvažovať rovnako ako v reálnom a zverejňujte o svojej osobe len informácie ktoré ste ochotní zverejniť aj fyzicky napr. vyvesením na nástenku v škole, plagát na výveske pre panelákom. Určite nezverejňujte informácie intímneho charakteru, informácie poukazujúce na Vaše majetkové pomery.

 

Problém tohto typu sa nevyrieši sám od seba

 • obráťte sa na prevádzkovateľa web-stránky na ktorej došlo k zverejneniu (často sa podobné problémy nevyskytujú na sociálnych sieťach, ale na bežných stránkach kde je možné komentovať príspevky resp. na chatových portáloch) a požiadajte ho odstránenie zverejnených údajov
 • pokiaľ zvažujete vec riešiť na úrovni trestného práva – nezabudnite podniknúť kroky smerujúce k preukaznému zadokumentovaniu danej situácie – a to ešte pred tým, než požiadate prevádzkovateľa o zablokovanie resp.odstránenie príspevkov o ich odstránenie – možností je viacero – rovnakú účel splní zadokumentovanie tohto stavu súdnym znalcom formou znaleckého posudku alebo notárom formou notárskej zápisnice
 • poraďte sa s právnikom – často to, čo sa Vám z osobného hľadiska môže zdať nekonečnou krivdou a poškodením Vašich práv nemusí byť za hranicou zákona a teda ďalšie snaženie by bolo relatívne zbytočné
 • následne podajte trestné oznámenie

 

Na záver malá myšlienka pre rodičov. Dieťa v rodine je radosť o tom niet pochýb a nadšenie pochváliť sa krásnymi okamihmi v jeho živote je lákavá. Než však zavesíte na internet akúkoľvek fotografiu svojho potomka zvážte tri zásadné myšlienky:

 1. kde skončia fotografie a pre koho by mohli byť potenciálnym lákadlom?
 2. s akými ďalšími informáciami je daná fotografia spojiteľná – či náhodou spolu s fotografiou nádhernej modrookej dcérky nezdieľate aj informácie o tom, kde bývate, do ktorej školy chodí a podobne?
 3. či Vaše nadšenie s danou fotografiou bude zdieľať o pár rokov aj ono dieťa – ruku na srdce koľkí z tých čo zavesia fotografiu dieťaťa na internet sa ich pýtajú, či túto fotku by chceli zverejniť?

 

ak máte ďalšie otázky k dispozícii Vám je tiež   NAŠA PORAĎNA

 

podpis

 

Vyjadrite váš názor v komentároch