Bezpečnosť na internete z pohľadu rodičov

V období január – február 2022 sme realizovali menší prieskum ohľadom bezpečnosti na internete. Oslovenú skupinu respondentov tvorili rodičia školopovinných detí. Oslovené boli  štyri rodičovské skupiny na sociálnej sieti prostredníctvom online dotazníku. Vyplnených bolo 82 dotazníkov. Rozdelenie výskumnej vzorky podľa počtu detí bolo nasledovné:

Najpočetnejšiu skupinu tvorili rodičia detí vo veku 6 – 10 rokov (64,2%). O niečo menej bolo rodičov, ktorí majú deti vo veku 11 – 15 rokov (44,4%) a najmenej tých s deťmi veku 16 – viac rokov (27,2%).

Pri otázke či ich deti používajú internet, možno aj prostredníctvom vlastných komunikačných zariadení, až 92,7% rodičov odpovedalo kladne. To znamená, že ho používajú už deti vo veku 6 rokov. V dnešnej dobe však tieto zistenia vôbec nie sú prekvapivé. Ďalej sme sa rodičov pýtali či majú deti účet na sociálnych sieťach. Pri tejto otázke už odpovede neboli také jednostranné. Väčšia polovica rodičov (54,9%) uviedla, že ich dieťa účet na sociálnych sieťach nemá. To ešte nemusí znamenať, že je to pravda. Nie je totiž možné, aby mal rodič neustály dohľad nad dieťaťom a tiež, aby mal prehľad o tom ako trávi čas na internete keď s ním fyzicky nie je. V štyroch prípadoch však samotní rodičia detí vo veku 6 – 10 rokov uviedli, že ich dieťa používa vlastný účet na sociálnej sieti. Opäť treba podotknúť, že v súčasnosti to nie sú ojedinelé prípady i napriek tomu, že užívatelia sociálnych sietí by mali mať viac ako 13 rokov. Možno je za tým skrytý nedostatok informácií, bagatelizácia nebezpečenstiev v online priestore a podobne.

Prostredníctvom ďalšej otázky sme sa pýtali či si rodičia myslia, že ich deti sú vo virtuálnom svete v bezpečí. 34,1% rodičov si myslí, že áno. Opačného názoru bolo 43,9% rodičov a zvyšných 22% odpovedalo, že nevie. Následne sme zisťovali informovanosť detí a rodičov v oblasti bezpečnosti na internete. Z odpovedí nám vyplynuli nasledovné zistenia:

Moje dieťa má dostatok informácií o bezpečnosti na internete:

Ja ako rodič si myslím, že mám pri téme bezpečný internet:

Z vyššie uvedených odpovedí je zjavné, že i napriek tomu, že väčšia časť rodičov uviedla, že ich dieťa nie je vo virtuálnom svete v bezpečí a tiež nemá dostatok informácií k tejto téme, rodič dostatok informácií má a teda je schopný dieťa dostatočne chrániť. Je však možné polemizovať o tom čo rodičia považujú za „dostatok informácií“. To je však veľká téma vhodná na samostatnú diskusiu.

Na otázku či sa už rodičia niekedy zúčastnili preventívnych aktivít na tému bezpečný internet odpovedalo až 80,5% záporne. Takúto skúsenosť malo len 19,5% z celkového počtu účastníkov prieskumu. Tu sa nám naskytuje otázka odkiaľ rodičia teda čerpajú informácie o bezpečnosti na internete, ktoré ďalej sprostredkujú svojim deťom. V prípade keby bola možnosť zúčastniť sa takejto aktivity, uviedlo 63,4% rodičov, že by sa jej zúčastnilo aspoň raz. Záujem o pravidelnú účasť na vyššie uvedených aktivitách malo len 20,7% rodičov. 15,9% uviedlo, že nepotrebuje žiadne informácie a teda by sa žiadnych aktivít nezúčastnilo. Účastníkom prieskumu, ktorí by mali záujem o preventívne aktivity by vyhovovala predovšetkým online forma (82,5%). Ako sme uviedli vyššie viacero rodičov má pocit, že v oblasti bezpečnosti na internete má dostatok informácií. I napriek tomu by sa však zúčastnili aktivít na túto tému. Je však potrebné upriamiť pozornosť na fakt, že takmer 16% rodičov je presvedčených, že vedia úplne všetko a nič ďalšie už nepotrebujú.

So svojimi deťmi sa o bezpečnosti na internete rodičia väčšinou rozprávajú. Škála odpovedí bola nasledovná:

Rodičov sme sa prostredníctvom otvorenej otázky pýtali aj na ich skúsenosť s riešením problémov v online prostredí. Konkrétne odpovede uviedlo 29 respondentov. Žiadne problémy súvisiace s hrozbami v online priestore neriešilo 7 rodičov. Niektorí rodičia však riešili kyberšikanovanie (5 respondentov), so snahou vymámiť od detí osobné údaje sa stretli 3 respondenti a rovnaký počet uviedol aj oslovenie dieťaťa cudzou osobou. V dvoch prípadoch rodičia riešili nevhodný, vulgárny obsah vo videách. Ďalej rodičia uviedli po jednom prípade ako problém sťahovanie hier z internetu, dĺžka času stráveného na internete, obťažovanie, skúsenosť s falošnými profilmi kde boli od detí žiadané fotografie alebo peniaze a v jednom prípade 12 ročné dievča, ktoré posielalo svoje intímne fotografie cudzím chlapcom. Obsahom jednej z odpovedí bola aj požiadavka na realizáciu aktivít pre deti k danej téme.

Záver

Keď sa na zistenia však pozrieme komplexne, vidíme, že takmer všetci rodičia komunikujú s deťmi na tému bezpečnosti na internete. Otázne však je, vzhľadom na ostatné zistenia, akou formou a v akej miere a relevancii sú sprostredkovávané informácie smerom ku deťom. Prevencia v oblasti bezpečnosti v online prostredí sa v praxi realizuje najčastejšie pre deti a mládež. Prevencia, v rámci, ktorej sú zapojení primárne rodičia absentuje. Aby bola prevencia efektívna, musí byť realizovaná systematicky a dlhodobo. Toto je však ďalší fakt, ktorý v realite absentuje. Z nášho prieskumu je síce zjavné, že rodičia majú o takéto témy pomerne vysoký záujem, avšak v rovine opakovaného vzdelávania sa v danej oblasti je záujem nižší. V obdobných prieskumoch budeme určite pokračovať a možno aj vďaka nim nájdeme spoločne s rodičmi spôsob ako nastaviť efektívnu prevenciu pre túto cieľovú skupinu.

Vyjadrite váš názor v komentároch