Bezpečnosť na internete

Bezpečnosť na internete

Stretáva sa týmito javmi aj naša mládež? Je výhradne úlohou školy pomáhať im orientovať sa, spoznávať úskalia využívania moderných technológií alebo je to len mýtus ignorujúci úlohu rodiča v prevencii?   Kedy začať?  Pomerne časté otázky ku ktorým zaujímavý pohľad priniesli dva celoslovenské prieskumy realizované v roku 2011 „Prieskum miery zabezpečenia počítačových učební na školách Slovenskej republiky EDU 2011“  zameraný na sektor základných a stredných škôl a prieskum „Samospráva 2011“ zameraný na slovenské samosprávy.

V rámci otázky „Stáva sa často, že sa študenti snažia navštíviť stránky s nevhodným obsahom“ respondenti z oboch typov škôl potvrdzujú reálny trend u mládeže navštevovať web-stránky obsahujúce nevhodný obsah, pričom štvrtina respondentov uviedla že ich škola nemá žiadny prehľad v tom aké stránky deti navštevujú a s akým obsahom sa stretávajú.

Z viacerých tém prieskumu, ale aj z vlastných skúseností v rámci preventívnych aktivít môžem potvrdiť, že téma IT bezpečnosti je pre školy všetkých stupňov relatívne novou a vážnou výzvou s ktorou majú snahu sa popasovať, nie je to však tak ľahké ako by sa na prvý pohľad zdalo. Istý pohľad na možné smerovanie prevencie aj v tejto oblasti priniesol už spomínaný prieskum v slovenskej samospráve, kde sa práve v otázke podpory prevencie zo strany samospráv ukázali isté rezervy. Plánovanie a realizácia aktivít prevencie je vo väčšinovej miere ponechaná výhradne na školy. Nízke zastúpenie podporných činností voči školám pre tieto aktivity vytvára priestor na diskusiu o vhodnej forme spolupráce samosprávy, škôl, ďalších zainteresovaných inštitúcií a odborníkov venujúcich sa prevencii na regionálnej úrovni.

Nezastupiteľnú úlohu v otázke predchádzania rizikám má aj rodinné prostredie v ktorom prichádzajú do styku často už v predškolskom veku, avšak práve tu sa prejavuje jeden z najzávažnejších problémov – priepastný rozdiel „počítačovej gramotnosti“ medzi rodičmi a deťmi. Zatiaľ čo deti berú počítače, softvér, internet, sociálne siete a ďalšie formy komunikácie ako samozrejmosť, mnoho rodičov sa s týmto fenoménom doby ešte len nesmelo oboznamuje a teda logicky má problém identifikovať kade upriamiť svoju pozornosť. Na škodu veci možno je aj to, že za posledné 2-3 roky sa problematika osvety o nebezpečenstvách spojené s využívaním internetových technológii vo vzťahu k „laickej“ verejnosti a najmä školskej mládeže zjednodušuje na otázku kyberšikany a zverejňovania osobných údajov na sociálnych sieťach. Počítačová (kybernetická) kriminalita a s ňou spájaná „internetová kriminalita“ je ďaleko rozsiahlejšia téma, zahŕňajúca v sebe široké spektrum potenciálnych rizikových faktorov, ktorým je vystavený každý kto prichádza do styku s počítačom a internetom.

Nemenej dôležitou a vôbec nie marginálnou je tiež otázka kedy začať  „výchovou“ k zodpovednému správaniu su a osvojeniu si elementárnych návykov v oblasti bezpečného správania na pri využívaní internetových technológií. V rámci diskusií vedených prostredníctvom diskusných fór zameraných na problematiku prevencie odznel pri téme kedy začať s oboznamovaním detí s otázkami bezpečnosti  zaujímavý a výstižný názor, ktorý asi ani nie je potrebné širšie rozoberať „Odpoveď je jednoduchá: treba začať vtedy, keď sa deti začínajú interaktívne stretávať s výpočtovou technikou… A zabudnime na skreslený názor že vstupno-výstupnými zariadeniami môžu byť výhradne klávesnica so znakovou sadou a obrazovka… Ergo: interaktívne využitie IKT nie je podmienené znalosťou písma…“

 

Rizík s ktorými sa stretávame pri práci s počítačom a pri využívaní širokého spektra služieb internetového pripojenia nie je málo. Pritom je nutné uvedomiť si, že tak ako sa vyvíjajú informačné technológie, softvér a komunikačné nástroje, narastajú aj rizikové faktory. Ich poznanie, oboznamovanie sa so základnými poznatkami smerujúcimi k znižovaniu nebezpečia, že sa môžeme stať „obeťami“ týchto rizík patrí v súčasnej dobe k základnému vedomostnému vybaveniu každého kto prichádza do styku s IKT.

 

Na druhej strane je tu však jeden závažný problém, ktorý sa začína v širokej miere uplatňovať aj v našich končinách a tým je závislosť na počítačoch v rôznych jej formách –od patologickej závislosti na počítačových hrách až po nekontrolované využívanie internetových fór (prevažne sociálnych sietí). Rôzne prieskumy s regionálnou, celoštátnou i medzinárodnou pôsobnosťou poukazujú, že tento jav existuje a má závažné rozmery. Priemerný čas strávený za počítačom priemerného školopovinného dieťaťa sa odhaduje na viac ako 4 hodiny denného priemeru v rámci voľného času. Prieskumom sa budeme detailnejšie venovať v nasledujúcich častiach.  Pritom je nutné podotknúť, že za IKT z hľadiska jeho rizikovosti v súčasnej dobe nemôžeme považovať výhradne počítač ako taký. Dominantný nástup mobilných telefónov a iných mobilných zariadení typu ipad, tablet, smartphone a rad ďalších predstavujú rovnaký rizikový prvok. V jednom z prieskumov regionálneho významu pre deti základných škôl deti identifikovali ako jeden zo svojich priznaných problémov časté SMS-kovanie.

 

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

Vyjadrite váš názor v komentároch