Netiketa, alebo pravidlá správania vo virtuálnom prostredí

Netiketa, alebo pravidlá správania vo virtuálnom prostredí

Netiketa, alebo pravidlá správania vo virtuálnom prostredí

Výraz netiketa (netiquette) vznikol spojením a pozmenením slov „net“ – sieť a „etiketa“ – zásady

spoločenského správania. „Netiketa“ je teda súhrn pravidiel spoločenského správania, ktoré je

nanajvýš vhodné dodržiavať pri medziľudskej komunikácii v počítačových sieťach. Tento sieťový

bontón bol už popísaný v mnohých článkoch, väčšina z nich sa však sústredí len na komunikáciu

elektronickou poštou. Skúsme si však povedať niečo aj o etikete v chatoch alebo internetových

diskusiách.

 

Základné pravidlá komunikácie

Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je nevhodné v bežnom osobnom

rozhovore, je nepochybne nevhodné v komunikácii prostredníctvom siete. Asi je zbytočné

spomínať, že ani v elektronickom rozhovore nie je vhodné byť ľudsky neslušný alebo vulgárny.

A pravdaže politika, náboženstvo a podobné rozporuplné témy by mali byť vedené s maximálnou

ohľaduplnosťou.

 

IM netiketa

„Instant messaging“ je komunikácia prostredníctvom textových správ posielaných cez počítačovú sieť

v reálnom čase. Na instant messaging jestvuje niekoľko rôznych názvov a množstvo rôznych aplikácií.

Aké sú špecifiká netikety v komunikácii cez IM?

 

Vždy požiadajte o povolenie začať rozhovor

Nezávisle od toho, že IM aplikácia väčšinou umožňuje zistiť stav prítomnosti protistrany, ešte pred

začatím rozhovoru sa spýtajte, či je v aktuálnej chvíli k dispozícii na rozhovor. Vzájomnú komunikáciu

je možné začať napríklad spôsobom: „Dobrý deň, smiem otázku?“, „Smiem Vás vyrušiť?“ alebo

„Ste momentálne dostupný?“, atď.

 

Predstavte sa

Nie každý Vás musí bezpodmienečne poznať a tak rovnako ako pri telefonickom rozhovore s

neznámou osobou, prvou vetou IM rozhovoru by malo byť Vaše stručné predstavenie sa.

 

Akceptujte požiadavku na nevyrušovanie

Pokiaľ má protistrana nastavený stav prítomnosti napr. na „Prosím nerušiť“, alebo „Momentálne

neprítomný“, rešpektujte to a v prípade potreby kontaktujte protistranu neskôr.

 

Majte dôvod na rozhovor

Pokiaľ nie ste s protistranou priatelia, nepíšte všeobecné správy typu „Ahoj, ako sa máš…“ s

očakávaním začatia konverzácie. Mali by ste mať mať relevantný dôvod na otázku, alebo začatie

konverzácie.

 

Buďte struční

Vyjadrujte sa efektívne. IM nie je určený na obsiahle a zložité rozhovory. Na dlhšie texty použite

e-mail, na dlhšie rozhovory telefón. Nezávisle od uvedeného , mnohé IM aplikácie obmedzujú

maximálny počet znakov, ktoré je možné odoslať v jednej správe.

 

Sledujte čo píšete

Do IM rozhovoru nenapíšte nič, čo by ste nenapísali mailom, alebo klasickým listom. Všetko, čo

napíšete, totiž môže byť uložené alebo preposlané ďalej, pričom nad týmto textom nemáte ďalšiu

kontrolu . Čo má zostať dôverné, nemalo by byť napísané ani do IM rozhovoru.

 

Nechajte protistrane čas na odpoveď

Vezmite do úvahy, že nie každý používateľ má rovnakú znalosť strojopisu. Konverzácia sa ľahko môže

stať zmätočnou, ak medzitým, čo protistrana odpovie, Vy napíšete ďalšie tri myšlienky.

Správajte sa obvyklým spôsobom

IM nie je určený ako náhrada serióznej komunikácie tvárou v tvár. Preto nepoužívajte IM na

konfrontáciu. IM nie je miestom na kritiku, alebo na karhanie.

 

Vyhnite sa žargónu

Podľa možnosti minimalizujte počet používaných skratiek a slangových výrazov. Známe skratky typu

BRB (be right back), NRN (no reply necessary), BTW (by the way) alebo LOL (laugh out loud) sú možno

vhodné na súkromné použitie, ale v pracovnom prostredí je vhodnejšie používať spisovnú reč.

 

Zvážte používanie emotikonov

Emotikony (tiež tzv. „smajlíky“) sú zaujímavým spestrením IM komunikácie tým, že vyjadrujú pocity

odosielateľa. Avšak nehodia sa pre každý rozhovor. Okrem toho, emotikon nemusí byť rovnako

pochopený odosielateľom aj prijímateľom.

 

Vyhnite sa nedbalej komunikácii

Používajte správnu štylistiku a vyvarujte sa pravopisným chybám. Nekritizujte ostatných za štylistické

a gramatické chyby.

 

Je lepšie, ak nevediete paralelne viacero rozhovorov

Buďte opatrní pri vedení viacerých rozhovorov v rovnakom čase. V instant messagingu je bežným

omylom, že používateľ odošle správu nesprávnemmu človeku. Najvhodnejšie je vyhnúť sa parelelným

IM rozhovorom.

 

Používajte stav prítomnosti

IM aplikácie majú zabudovanú funkciu nastavenia aktuálneho stavu prítomnosti používateľa

(tzv. „presence status“) . Používajte to ako elektronické odkazové lístky na oznámenie ostatným

používateľom, kedy budete dosiahnuteľní. Predvolená správa je napr. , „Momentálne nie som pri

svojom počítači “ („I am away from my computer right now.“), ale pokojne môžete byť aj kreatívnejší

napr. oznámením: „Prepáčte, momentálne sa Vám nemôžem venovať, čítam Dostojevského…“)

 

Nezatajujte sa

Nehrajte sa na skrývačku

Nepoužívajte IM na špehovanie prítomnosti iných ľudí. Ak ste pripojený a máte dôvod viesť rozhovor,

učiňte tak. Ak práve nemáte čas na rozhovovory, nastavte si stav neprítomnosti.

 

Nedajte sa vyrušovať

Ak nemáte čas na rozhovovor a napriek tomu sa s Vami niekto snaží nadviazať komunikáciu, bez

obáv a pocitu neslušného správania ignorujte „volajúceho“. Niektoré IM systémy majú na tento

zabudované aj špeciálne tlačítko, ktorým môžete korektne odmietnuť prichádzajúcu výzvu na

rozhovor.

 

Naučte sa ukončiť rozhovor

Rozhovor v instant messagingu nekončí tak jednoznačne, ako je zvykom napr. pri telefonickom

rozhovore. Ak protistrana zodpovedala vašu otázku a Vy nemáte ďalšiu, je rozhovor považovaný za

ukončený. Necíťte sa urazený, ak nedostanete odpoveď typu: „Ďakujem za rozhovor, dovidenia“. To

však nebráni, aby ste tak v rámci slušnosti učinili, prípadne, ak otázka bola smerovaná na Vás, aby ste

sa spýtali“ Môžem Vám ešte nejako pomôcť?“ (a pod.) a pokiaľ nie je ďalšia požiadavka, pozdraviť a

ukončiť IM reláciu.

 

Na záver

V duchu nepísanej internetovej etikety, ktorá je obdobná štandardnej komunikácii – buďte veľkorysí.

Ak v rozhovore chcete poukázat na niekoho chybu, dá sa to aj zdvorilo. Vhodnejšie však bude chyby

odpúšťať – veď aj Vy ich robievate. 😉 A to sme opäť naspäť v reálnom svete…

Vyjadrite váš názor v komentároch