Vzdelávanie informačnej bezpečnosti na stredných školách má šancu!

Vzdelávanie informačnej bezpečnosti na stredných školách má šancu!

S veľkou radosťou vám oznamujeme, že svetlo sveta uzrela „Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá, prvá časť“. Je to učebnica, ktorá je v našich končinách prelomová. Pomocou učebnice je možné vytvoriť pevné základy osobnej bezpečnosti a zároveň si osvojiť vedomosti, ktoré tvoria jadro teórie informačnej bezpečnosti.

Začiatkom roka 2020 vznikla požiadavka 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia. na vytvorenie koncepcie predmetu zameraného na informačnú bezpečnosť a k nemu odpovedajúcich študijných materiálov. Rozvoj informačnej bezpečnosti je extrémne rýchly, sledovať všetky zmeny ťažké a popísanie všetkých zákutí informačnej bezpečnosti v čase nie je pre človeka jednoduché. V spolupráci so združením OZ Preventista sme vytvorili výkonnú autorskú štvoricu: Mgr. Miroslav Blšák, Mgr. Daniel Chromek CISA, CISM, CISSP, MBCI, Ing. Jaroslav Oster a Mgr. Marek Zeman, PhD. CRISC. Táto štvorica sa s veľkou vervou vrhla do práce, ktorej výsledok vám tento článok v krátkosti predstaví.

Predstavovaná kniha je prvou knihou z radu učebníc pre stredné školy a gymnáziá. Autorský tím od začiatku počíta s vytvorením troch učebníc. V súčasnosti je pripravené zameranie každej knihy, tak aby postupne prechádzala znalosť od osobnej bezpečnosti, cez bezpečnosť podporovanú štandardami, až po úvod do architektúry informačnej bezpečnosti. Prvá kniha je orientovaná na úvod do informačnej bezpečnosti a osvojenie základných bezpečnostných návykov pre žiakov pri práci s počítačom a so smartfónom. Kniha je koncipovaná ako učebnica, obsahuje teóriu a aj množstvo príkladov a cvičení. Teória nastavuje základné pravidlá, príklady sú určené na pochopenie podstaty a úlohou cvičení je získať špecifickú zručnosť pre konkrétnu časť teórie v konkrétnom prostredí. Požiadali sme významných odborníkov na poli informačnej bezpečnosti prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. a JUDr. RNDr. Pavla Sokola, PhD. o odborné recenzie, ktoré posunuli knihu na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. Začiatok knihy sa zaoberá nebezpečenstvami na internete, následne sú načrtnuté techniky sociálneho inžinierstva, ktoré používajú útočníci. Vysvetľuje sa, čo je informačná bezpečnosť a v akom postavení ku nej je kybernetická bezpečnosť. Obsah prechádza cez hlavné princípy a prvky informačnej bezpečnosti. Téma sa plynulo rozvíja do aplikácie ochrany v rámci sociálnych sietí a zároveň vysvetľuje pojem počítačová kriminalita. Následne sa kniha zameriava na ochranu počítača a vysvetlenie útokov, ktoré na počítač a používateľa číhajú. Posledná kapitola je venovaná ochrane smartfónov. Kniha naviac obsahuje 100 testovacích otázok vyextrahovaných z jednotlivých kapitol s kľúčom so správnymi odpoveďami.

Pri vydávaní knihy sme získali veľkú podporu od osôb a firiem v čase, keď sme to potrebovali. Či už ide o podporu pri jazykovej korektúre, ktorú nám poskytli PhDr. Slavka Dudášová a PaedDr. Katarína Valičková, MBA a rovnako podporu ktorú sme získali od 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia pri záverečnom sústredení a v neposlednom rade sme dostali veľkú podporu na tlač knihy, ktorú nám poskytla Tatra banka, a.s. Za každú poskytnutú podporu náš tím z celého srdca ďakuje a veľmi si ju vážime.

Podpora učiteľov pri vzdelávaní tejto témy je pre nás veľmi dôležitá. Paralelne s učebnicou bola vytvorená elektronická verzia metodickej dokumentácie „Didaktika pre Učebnicu informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá, prvá časť“, ktorú vám predstavíme v ďalšom článku. V súčasnej dobe sú v príprave podporné videá a prezentácie, ktoré vysvetľujú jednotlivé časti knihy. Všetky tieto aktivity v konečnom dôsledku vytvárajú komplexné podklady, ktoré sú ponúkané v rámci školení a konferencií pre učiteľov stredných škôl a gymnázií. Sú to podklady pre učiteľov a záujemcov, ktorí oslovia OZ Preventista a ktoré budú priebežne sprístupňované aj na webovej stránke združenia. Učebnica samotná je rovnako k dispozícii cez OZ Preventista. Info o dostupnosti a formách ditribúcie do slovenských škôl získate na adrese info@preventista.sk

Pozývam Vás v mene celého kolektívu autorov ku štúdiu knihy a odhaľovanie krásnych zákutí informačnej bezpečnosti.

Vyjadrite váš názor v komentároch