Úspešné vzdelávanie Informačnej bezpečnosti na stredných školách závisí na miere zosobnenia témy žiakmi

Úspešné vzdelávanie Informačnej bezpečnosti na stredných školách závisí na miere zosobnenia témy žiakmi

Vzdelávanie v rámci stredných škôl v súčasnosti sa stretáva s viacerými úskaliami. Bežnou praxou na školách je chýbajúci materiál, z ktorého sa študenti môžu kvalitne vzdelávať. Učebnice sú často staré alebo prístupom nemoderné, celkovo nezaujímavé. Prostredie, triedy a pomôcky určené na vzdelávanie nie sú moderne vybavené a nepodporujú samotné vzdelávanie. To je v kontraste s modernou technikou, s ktorou deti prichádzajú do styku doma. Študentom chýba záujem, resp. je malý záujem delený medzi veľa predmetov, často je v kolektíve nesúrodý, prichádza vo vlnách a nie je vhodne podchytený. Na študentov naviac vplýva enormný počet zdrojov dát, niektoré sú vhodné, niektoré klamlivé a niektoré názorovo nebezpečné. Celý tento konglomerát negatív sa naviac zmiešava s egom a vnútorným nastavením jednotlivých žiakov. Učiteľ v bežnej triede sa musí obrniť trpezlivosťou, vybaviť motiváciou a musí sa vedieť oprieť o silný materiál, ktorý ho v ľubovoľnej chvíli vie podržať.

V tomto článku chceme načrtnúť riešenia, ako aspoň čiastočne zjednodušiť život učiteľom. Potreba dobrého materiálu pre vyučovanie Informačnej bezpečnosti pre stredné školy je nerozporovateľná. Našťastie sa Slovensku existuje perfektné riešenie, vytvorený bol materiál, ktorý je moderný a ktorým kolektív autorov túto medzeru chýbajúcich materiálov plánuje zaplniť. Informáciu o učebnici prinesieme v nasledovnom článku na stránkach Preventista.sk.  V článku sa preto budeme venovať odporúčaniam, ako zaujať žiakov pri vyučovaní informačnej bezpečnosti.

Vychádzajme z premisy, že vzdelávanie informačnej bezpečnosti na stredných školách je vhodné začať od prvého ročníka. Žiaci prichádzajúci zo základných škôl majú rôznu úroveň vzdelania informatiky. Vedomosti variujú od úrovne, ktorá tápa pri zapínaní počítača, po úroveň, kde študenti prvých ročníkov vytvárajú jednoduché programy. Zladenie takejto masy nie je jednoduché. Vzdelávanie informačnej bezpečnosti je však proces, ktorý potrebujeme naštartovať najlepšie hneď. Každý jeden žiak strednej školy je súčasťou digitálneho priestoru, minimálne z dôvodu používania mobilného zariadenia. Nemôžeme čakať, kým sa všetci študenti dostanú na rovnakú úroveň, pretože takýto proces trvá minimálne rok. Medzi tým sú žiaci ohrození a naším cieľom je ohrozenie minimalizovať.

Pri príprave vzdelávacej látky sa odporúčam riadiť týmito troma krokmi: Prvým krokom pri vyučovaní informačnej bezpečnosti je nájsť obsah, ktorý priblíži študentom základné termíny. Druhým krokom, po zavedení termínov je nevyhnutné použitie jednotlivých slov zautomatizovať. Zautomatizovanie používania termínov informačnej bezpečnosti je možné len na základe pravidelného používania. Takéto používanie bude len vtedy, ak je téma žiakom blízka. Tretím krokom je použitie vzdelávacieho materiálu vytvoreného z tém, ktoré žiakov zaujímajú.

Ako však postaviť vyučovanie tak, aby témy boli zaujímavé pre žiakov a zároveň ich aj niečo naučili? Jednou z možností ako zvýšiť záujem o vzdelávanie informačnej bezpečnosti je vytvoriť sieť zaujímavých príkladov, ktoré vtiahnu žiaka do témy a objasnia mu odborné termíny informačnej bezpečnosti. Druhou možnosťou, ako učiť informačnú bezpečnosť je zosobnenie tém. Ak sa témy informačnej bezpečnosti stanú osobnými, zvýši sa záujem a potreba udržania nadobudnutých vedomostí. Vrcholom zosobnenia tém je stav, keď žiak chce vzdelávať svojich blízkych. Takýto prístup platí aj pre vzdelávanie dospelých a úspešne sa dá použiť v iných oblastiach vzdelávania.

Predstavili sme si všeobecné kroky prístupu ku vzdelávaniu informačnej bezpečnosti. V ďalšom článku sa budeme venovať konkrétnej implementácii vzdelávania v podobe učebnice pre stredné školy a gymnáziá.

Vyjadrite váš názor v komentároch