Cluster Kybernetickej Bezpečnosti

Jednou z organizácií, ktorá sa na Slovensku intenzívne venuje podpore slovenských škôl pre zvyšovaní kompetencií v oblasti technickej stránky kybernetickej bezpečnosti je Cluster Kybernetickej Bezpečnosti z Liptovského Mikuláša. Vyspovedali sme Jána Lichvára, predsedu tohto združenia a položili sme mu pár otázok.

Cluster kybernetickej bezpečnosti, môžete nám pár slovami priblížiť čo sa pod týmto názvom skrýva?

CKB je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. 

Medzi odbornou verejnosťou je známe, že Cluster KB aktívne podporuje školy v aktivitách smerujúcich k intenzívnejšiemu vzdelávaniu KB. Povedali by ste nám o tejto téme trochu viac a detailnejšie?

Cieľom Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je zapájať sa a podporovať vzdelávanie na úrovni stredných a vysokých škôl a  prispievať inovačnými aktivitami k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a povedomia v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Hlavnou úlohou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti zvyšovanie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky úrovne, oblasti  a rôznorodosti podnikateľského prostredia a potreba zabezpečiť ochranu dátových aktív pred možnými hrozbami dnešnej doby.

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti v spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou zrealizoval pilotný projekt „Centra excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ ako ukážku inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike. Cieľom Centra Excelentnosti Kybernetickej Bezpečnosti je vzbudiť záujem študentov o informačnú a kybernetickú bezpečnosť s možnosťou následného vzdelávania na vysokých školách v Slovenskej republike. Mrzí nás, že doteraz zo strany ministerstva školstva nebola žiadna snaha o komunikáciu (len jednosmerná z našej strany), pri pomoci naplniť akčný plán národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti. Odpočet pre body F26 – F30 je s príznakom „Nesplnené“ a to je po 8 rokoch a dvoch akčných plánoch smutné.

Otvorenie Centra excelentnosti kybernetickej bezpečnosti (2022)

V spolupráci s Fakultou bezpečnostných informácií UNIZA sme zrealizovali projekt Inovatívneho vzdelávania pedagogických zamestnancov strednej elektrotechnickej školy v Liptovskom Hrádku v oblasti KB, kde učitelia obdržali osvedčenie o absolvovaní inovatívneho vzdelávania, ktoré má akreditované Žilinská univerzita.

Aké projekty spolupráce so školami momentálne realizujete?

Momentálne realizujeme (od júna 2023) projekt so šiestimi strednými elektrotechnickými školami v Žilinskom samosprávnom kraji, kde vybraný študenti (18) sú vedený špecialistami zo spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. a jedne krát týždenne majú workshopy, labáky a prednášky na témy ako je penetračné testovanie, sociálny inžiniering, etický hacking a podobne. Cieľom je vychovať si potenciálnych odborníkov a pokúsiť sa ovplyvniť študentov, aby ostali študovať na vysokých školách v SR.

Plány (ak nie sú tajné) do najbližšej budúcnosti?

V najbližšej budúcnosti pripravujeme v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici dva projekty a to Security Day a HeckFest pod záštitou NBÚ resp. SK-CERT.

Ďakujeme za rozhovor.

viac o Clustri kybernetickej bezpečnosti nájdete na https://clusterkb.sk/

Vyjadrite váš názor v komentároch