Finančná gramotnosť a informačná bezpečnosť

Finančná gramotnosť a informačná bezpečnosť

Finančná gramotnosť. Praktický život ukázal, že väčšina ľudí napriek tomu, že financie využíva pre svoj bežný život, využíva denne rôzne finančné nástroje, má úspory na svojich účtoch v bankách, nedokáže so svojimi finančnými prostriedkami narábať efektívne a účinne. Preto sa otázka finančnej gramotnosti stáva úplne prirodzenou súčasťou diskusií o nutnosti vzdelávania pri narábaní s financiami aj v rámci školského vzdelávania.

Pokiaľ má byť moderné vzdelávanie mladého človeka postavené na myšlienke prípravy na rôzne životné situácie, v ktorých má využívať finančné nástroje, musíme ho prirodzene naučiť, akým spôsobom využívať tieto nástroje rozumne, efektívne a vo svoj prospech. 

Národný štandard finančnej gramotnosti definuje šesť základných oblastí vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

  1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
  2. Plánovanie, príjem a práca
  3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
  4. Úver a dlh
  5. Sporenie a investovanie
  6. Riadenie rizika a poistenie

Všimnime si, že aj napriek tomu, že sa stretávame s mnohými útokmi smerujúcimi na inštitúcie poskytujúce finančné nástroje ako aj rôznymi útokmi voči jednotlivcom a podobne, štandard tematicky nepokrýva prepojenie finančnej gramotnosti a informačnej či kybernetickej bezpečnosti. Na dennej báze sa stretávame nielen s podvodnými e-mailovými správami, v ktorých sa útočník pretvaruje za rôzne banky, no bežní ľudia o týchto praktikách mnohokrát nemajú vedomosť, a teda nevedia ako v takých situáciách reagovať.

Pozrime sa na problematiku zvyšovania kompetencií pri využívaní finančných nástrojov z trochu iného uhla – a to z hľadiska rizikovosti. Rizikovosť predstavuje práve dynamicky narastajúce množstvo pokusov o podvody v reálnom i digitálnom svete. Zjednodušene by bolo možné povedať, že naučiť kohokoľvek efektívne využívať svoje finančné prostriedky, používať nástroje bankových služieb, sporiť, investovať, a pritom ho nenaučiť odolnosti voči rôznym manipulatívnym útokom znamená vystaviť ho značnému riziku. Riziku, že sa ľahko stane obeťou útoku, ktorý nedokáže identifikovať či vyhodnotiť, a teda nedokáže na neho patrične reagovať.

Je nutné si uvedomiť, že cieľom útočníkov sú prevažne práve finančné prostriedky vo vlastníctve potenciálnej obete.

Ako príklad je možné uviesť zaujímavú štatistiku Federálnej obchodnej komisie USA, ktorá pravidelne odhaduje škody spôsobené seniorom na území USA podvodom nazvaným Romantic SCAM

2019: 84 miliónov USD

2020: 307 miliónov USD

2021: 547 miliónov USD (medziročný nárast +80%)

Romantic SCAM
manipulatívny podvod postavený na manipulácií potenciálnej obete zo strany útočníka, kedy sa útočník snaží získať dôveru obete romantickým príbehom postavenom na fiktívnej osobe (často sympatický dôstojník námornej pechoty) s prosbou o finančnú pomoc

Na témy manipulatívnych podvodov vo všeobecnosti netreba zabúdať, pričom jednotlivým formám podvodov sme sa im venovali v rade článkov, ktoré môžu byť nápomocné pri príprave obsahu vzdelávania:

Na obchodných portáloch ako Bazoš.sk a Vinted.sk vyčíňajú podvodníci | Preventista.sk

„Vojakov“ na sociálnych sieťach zaujíma Vaša peňaženka, nie Vy | Preventista.sk

Trestný čin a polícia ako motív manipulátorov | Preventista.sk

Manipulatívne podvody | Preventista.sk

Rovnako je k problematike online podvodov na web stránke nášho OZ dostupný rad diskusií:

Diskusia o phishingu a podvodoch všeobecne | Preventista.sk

Phishing, ransomware, povedomie | Preventista.sk

Denne narastajúci počet útokov postavených na báze tzv. sociálno-manipulatívnych techník, pri ktorých dochádza k značným finančným stratám obetí (firiem, organizácií, ale žiaľ aj jednotlivcov) je dostatočným dôvodom uvažovať nad tým, akým spôsobom spojiť otázky rozvoja finančnej gramotnosti s problematikou zvyšovania bezpečnostného povedomia – najmä odolnosti voči manipulatívnym útokom.

Zaujímavým zdrojom pre doplnenie problematiky bezpečnosti do tém finančnej gramotnosti môže poskytnúť okrem vyššie uvedených zdrojov aj Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnázia, 1. a 2. časť. V oboch učebniciach a im prináležiacich metodických príručkách autori doširoka spracovali problematiku manipulatívnych techník, sociálneho inžinierstva a útokov postavených na týchto technikách. Na obrázkoch nižšie môžeme vidieť akým konkrétnym témam sa autori v oboch častiach učebnice venovali.

Obrázok 1: Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť prvá

Obrázok 2: Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť druhá

V blízkej dobe nás čaká vydanie poslednej a to tretej časti, kde autori rozoberajú ďalšie témy bezpečnosti ako napríklad cloudové technológie, riadenie rizika a rovnako ako v predošlých dieloch problematiku podvodov.

Cieľom článku bolo vyvolať diskusie na školách ako súčasný proces zavádzania tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu rozšíriť o tak závažné témy ako je odolnosť používateľov voči manipulatívnym útokom.  Predpoklad ďalšieho vývoja podvodných aktivít nie je potešujúci a tak prevencia a edukácia budú stále tou najúčinnejšou formou boja proti podvodníkom.

Vyjadrite váš názor v komentároch