Prevencia mestu nie je ľahostajná

Prevencia mestu nie je ľahostajná

Nové technológie nie sú len užitočné, ale nesprávnym používaní môžu skrývať mnoho ohrození, najmä pre naše deti a žiakov. Mesto Žiar nad Hronom sa preto rozhodlo v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok 2013 zabezpečiť vzdelávanie v tejto oblasti všetkým pedagogickým zamestnancom v školách v meste.
Vzdelávací seminár IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie sa uskutočnil vo štvrtok 9. mája. „Učíme deti a žiakov denne používať množstvo noviniek z oblasti informačných a komunikačných technológii, zoznamujeme ich s novými aplikáciami, technickými vymoženosťami a funkcionalitami sociálnych sietí, ale málokedy však myslíme aj na druhú stranu veci,“ hovorí Adriana Giláňová, metodička Odboru školstva a športu MsÚ a spresňuje: „Po odbornej stránke zabezpečil vzdelávanie Jaroslav Oster, ktorý pôsobí v oblasti IT osemnásť rokov ako konzultant bezpečnosti IT v spoločnosti Info consult. Posledných 11 rokov pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Podieľal sa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore.“

 

Cieľom školenia bolo oboznámiť pedagógov s touto oblasťou prostredníctvom jednoduchých, a najmä reálnych príkladov zo života bezpečnostného experta a demonštrovať, aké zradné môžu byť mnohokrát informačné technológie a ako ľahko sa môžeme ich využívaním dostať
do problémov.
Podujatia sa zúčastnilo 132 účastníkom, medzi ktorými okrem pedagogických zamestnancov škôl v meste boli aj zástupkyne CPPPaP v Žiar nad Hronom. Obsah seminára bol vyčerpaný témami ako napríklad kybernetická/počítačová kriminalita, formy počítačovej kriminality, základné riziká digitálneho sveta, sociálne siete a ich riziká, kyberšikana, ohováranie a vydieranie, sociálny hacking/manipulácia v digitálnom svete, podvody, školské aktivity či praktické skúsenosti na úrovni samosprávy.
Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorým záleží na budúcnosti našich detí, a preto sa rozhodli zúčastniť tohto vzdelávania, ako aj Jaroslavovi Osterovi za zaujímavé a pútavé prednášanie,“ dodáva na záver Adriana Giláňová.

 

prevzaté:

http://noviny.ziar.sk/media/document/MN_c_10_2013.pdf

Vyjadrite váš názor v komentároch