Prevencia IT kriminality a jej miesto v škole

Prevencia IT kriminality a jej miesto v škole

Prevencia IT kriminality? Chyméra alebo reálna požiadavka doby…. patrí do škôl ako súčasť informatického vzdelávania? V ktorom veku by sa mali začať deti oboznamovať so základnými informáciami súvisiacimi so základnými poznatkami bezpečnosti virtuálneho sveta?

 

Diskusie o tom v ktorom veku by sa mali a akou formou začať oboznamovať s problematikou základov bezpečného správania pri práci s počítačmi a teda logicky vo virtuálnom priestore sa rôznia. Nárast informatizácie vo vzdelávacom procese postupne zasahuje čoraz nižšie vekové skupiny až po úroveň materských škôl. Nie je možné opomenúť ani skutočnosť, že deti nadobúdajú často základné vedomosti z oblasti ovládania výpočtovej techniky vo svojom rodinnom prostredí a teda už do školského procesu prichádzajú s istou úrovňou poznatkov i praktických vedomostí. V nedávno uskutočnenom prieskume zameranom na zmapovanie využívania verejne dostupných projektov informačnej bezpečnosti v prevencii boli učitelia dotazovaní aj na názor v ktorom veku by sa podľa ich názoru mali deti prvýkrát stretávať s témou oboznamovania sa so základnými princípmi bezpečného používania IKT. Výsledky poukazujú, že nezanedbateľná časť pedagógov identifikuje potrebu komunikovania tejto problematiky v odpovedajúcej forme už do obdobia materskej školy.

graf_a

Obr:  Prieskum k otázke prevencie  (zdroj: www.infoconsult.sk)

Nesporne dôležitým prvkom je aj vhodná a pútavá forma.  Súčasná prax poukazuje, že najrozšírenejšou formou priblíženia tém prevencie zameranej na pútavé vysvetľovanie rizík využívania IKT sú rozprávky produkované združením eSlovensko v rámci projektu ovce.sk . Z vyššie uvedeného prieskumu vyplynul poznatok, že spomedzi verejne dostupných projektov zameraných na problematiku bezpečnosti IT technológií a internetu sú práve ovce.sk prakticky najvyužívanejším projektom pri realizácii rôznych preventívnych aktivít na školách.

Projekt www.ovce.sk  poskytuje okrem radu rozprávok pútavou formou popisujúcich rad rizík s ktorými deti môžu prísť do kontaktu pri využívaní IKT aj rad ďalších pomôcok použiteľných v rámci organizovania aktivít zameraných na prevenciu a to pre rôzne vekové kategórie, ako napríklad:

  • hry (pexeso, omaľovánky, skladanie kociek s motívmi ovce.sk)
  • download rôznych grafických materiálov s motívmi ovce.sk (komiksy, omaľovánky, plagáty, zvučky, šetriče obrazovky a ďalšie)
  • testy k jednotlivým témam
  • slovníky obsahujúce výklad významu cudzích prvkov ako sú  akronymy, emotikony, piktogramy)
  • príručky pre rodičov, pedagógov

Stále narastajúcu tendenciu má využívanie materiálov vytvorených vlastnou tvorbou priamo na školách – či už učiteľmi alebo priamo žiakmi. Stále prevyšujúcou skupinou materiálov z internej tvorby škôl sú materiály vytvárané pedagógmi. Potešujúcou je však skutočnosť, že dynamicky narastá počet škôl, ktoré v rámci rôznych súťaží a zapájania sa do projektov zapájajú do tvorby aj žiakov a následne nimi vytvorené výstupy (dokumentáciu, videofilmy, živé vystúpenia) využívajú pre ďalšiu prácu.

Je nesporné, že úloha prevencie IT kriminality v súčasne dobe nárastu informatizácie musí byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu.  V chápaní  úlohy prevencie v rámci vzdelávacieho procesu je však treba vnímať aj rad nesprávnych pohľadov, len niekoľko príkladov (mýtov prevencie):

  • bezpečnosť IT a prevencia IT kriminality nie je len  o témach ako kyberšikana a ochrana osobných údajov na sociálnych sieťach
  • nie je témou čiste „IT“ t.j. nie je možné ho vyčleniť čiste do polohy „informatického predmetu“
  • deti netrávia na internete čas len za účelom zábavy ako sa to snažia podsúvať niektorí „odborníci“ na problematiku prevencie
  • otázka účinnej prevencie nemá byť zameraná len na deti – aktívnymi „poberateľmi“ informácií by mali byť rovnako aj pedagógovia a rodinné prostredie

 

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

 

Vyjadrite váš názor v komentároch