Preventista sa pripojí ku kampani STOP. THINK. CONNECT

Preventista sa pripojí ku kampani STOP. THINK. CONNECT

Okrem nedávno otvorenej spolupráce s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, bolo naše občianske združenie Preventista, oslovené s návrhom na dlhodobú spoluprácu s medzinárodným odborným združením Anti Phishing Working Group (APWG).

 

APWG

ecrime symposium apwgAnti Phishing Working Group sama seba definuje ako koalíciu, ktorej cieľom je zjednotiť, naprieč všetkými odvetviami, globálne procesy odozvy na kybernetickú kriminalitu. V spolupráci s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, aj v spolupráci s komerčnými spoločnosťami sa venuje presadzovaniu práva, rozvoju štandardov, vývoju a testovaniu modelov reakcie na bezpečnostné počítačové incidenty a protokolov v tejto oblasti pre komerčný aj verejný sektor.

APWG má k dnešnému dňu približne 1 800 členov. S APWG spolupracujú napríklad také organizácie, ako Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európska komisia, organizácia ICANN, ktorá sa zaoberá celosvetovou správou internetových domén, Konvencia Rady Európy o kybernetickej bezpečnosti, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Europol EC3, Commonwealth Cybercrime Initiative a mnohé iné.

Pracovať v takejto dobrej spoločnosti bude pre občianske združenie Preventista cťou a záväzkom.


Kampaň „STOP.THINK.CONNECT“

STOP.THINK.CONNECTSTOP. THINK. CONNECT.™ je globálnou kampaňou, cielenou na zvyšovanie bezpečnostného povedomia, s úmyslom napomáhať bezpečnosti občanov v digitálnom priestore. To vyplýva už zo samotného názvu kampane, ktorý v preklade znamená „zastav sa – zamysli sa – pripoj sa“.

Požiadavka na kampaň vzišla z vyššie uvedenej, neobvykle rozsiahlej koalície súkromných firiem, neziskových organizácií a vlád v oblasti informačnej bezpečnosti. Kampaň STOP. THINK. CONNECT bola spustená v októbri 2010, pod vedením APWG.

Okrem upozorňovania na riziká, ktoré vyvstávajú používaním internetu, je cieľom kampane pomôcť ľuďom pochopiť i praktickú dôležitosť bezpečného správania sa na internete.

Hlavné ciele kampane

Hlavnými cieľmi kampane sú:

  • zvýšiť a posilniť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, vrátane súvisiacich rizík a hrozieb,
  • poskytnúť riešenia pre zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti,
  • informovať verejnosť o prístupoch a stratégiách, ako udržať seba, svoju rodinu a spolupracovníkov bezpečnejšími v online svete,
  • posunúť vnímanie informačnej bezpečnosti medzi verejnosťou z pozície „vyhýbanie sa neznámemu“ do stavu „pochopenie spoločnej zodpovednosti“,
  • zapojiť verejnosť, súkromný sektor, štátnu správu a samosprávu do úsilia zlepšiť stav kybernetickej bezpečnosti,
  • zvýšiť počet organizácií zapojených do vzdelávania verejnosti o informačnej bezpečnosti a ochrane v digitálnom svete.

Kampaň „STOP.THINK.CONNECT“ na Slovensku

Občianske združenie Preventista sa zapojí do tejto kampane prostredníctvom všetkých svojich komunikačných kanálov.

Webová stránka, e-mailová komunikácia, mailinglist, worskhopy s učiteľmi, prezentácie pre školy a tlačové materiály budú v súvislosti s kampaňou „STOP.THINK.CONNECT“ vyťažené zrejme viac, než doteraz. O marketingovej stratégii kampane sa budeme rozprávať s kolegami z Anti Phishing Working Group (APWG) na stretnutí už o niekoľko dní. Hlavným partnerom kampane je Slovenská sporiteľňa, a. s.

 

Vyjadrite váš názor v komentároch