Prax a učebnica Informačnej bezpečnosti 5.ročník

V roku 2019 sme vydali našu prvú koncepčnú učebnicu zameranú na témy informačnej bezpečnosti pre piaty ročník základných škôl. Vybrali sme niekoľko škôl so záujmom o ich otestovanie vo výuke, rozdali im knihy, absolvovali základný workshop…. a potom prišiel COVID. Celé nadšenie sa na čas prerušilo. Návrat do bežného život vrátil do života aj našu učebnicu a tak s radosťou prijímame nové informácie o tom ako sa s ňou pracuje v praxi.

Dnes nás potešila recenzia od pani učiteľky Mgr.Danky Trnkovej zo základnej školy M.R.Štefánika v Lučenci.

Súlad edukačnej publikácie so Štátnym vzdelávacím programom je na primeranej úrovni. Edukačná publikácia spresňuje a vystihuje koncepčný rámec ŠVP nielen v informatickej výchove, ale aj v etickej výchove, na triednických hodinách, počas preventívnych aktivít. Obsahová štruktúra edukačnej publikácie je v koncepčnej zhode s obsahovým rámcom ŠVP.

Odborná správnosť obsahu edukačnej publikácie je primeraná veku žiakov 5. ročníka. Terminologická správnosť textovej časti je v súlade s vedeckým poznaním. Odborná správnosť grafickej zložky edukačnej publikácie je na primeranej úrovni, rovnako aj jej funkčnosť. Bol vytvorený súlad grafickej zložky edukačnej publikácie s textovou  ako aj súlad s normami v rámci  odboru vzdelávania.

Didaktické a metodické spracovanie učiva je na vysokej úrovni. Logická štruktúra obsahu edukačnej publikácie z hľadiska usporiadania jednotlivých prvkov (kapitoly, podkapitoly…) je jasná a zrozumiteľná, v učebnici sú zaradené aj hravé a tvorivé úlohy. Logické spracovanie obsahu edukačnej publikácie, obsahová nadväznosť učiva, jednotlivých informácií v rámci kapitol, podkapitol, jednotlivých častí je dobré. Vyváženosť základných poznatkov (výkladové texty, otázky a úlohy, príklady, cvičenia) a doplňujúcich informácií dosahuje vysoký štandard. Obsah je vysoko aktuálny. Vhodnosť a použiteľnosť zaradených poznatkov a činností z hľadiska nadobúdania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov je primeraná vekovej kategórii, pre ktorú je určená. Didaktické spracovanie umožňuje rozvíjať a spájať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie z predchádzajúcich stupňov vzdelania, resp. iných predmetov. V učebnici je zachovaná postupná vzostupnosti náročnosti poznatkov. 

Otázky, úlohy, cvičenia sú odstupňované podľa náročnosti. Didaktické spracovanie podporuje rozvíjanie rôznych stratégií učenia sa. Otázky, úlohy, cvičenia sú formulované jasne a zrozumiteľne. Prepojenosť edukačnej publikácie s praxou umožňuje dostatočnú odbornú prípravu na reálny život. Situácie v učebnici sú odrazom súčasnosti a bežného každodenného života. Didaktické spracovanie umožňuje žiakovi primerane samostatne a aktívne si osvojovať poznatky a činnosti aj bez učiteľa. Učebnica je vekuprimeraná v počte odborných termínov, v  zložitosti ich vysvetlenia.

Didaktické spracovanie je podnetné variabilitou využitých metód a postupov spracovania obsahu vzdelávania a podnecuje záujem žiakov o danú tému. Uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy aj vnútropredmetové vzťahy. Učebnica zahŕňa rozvíjanie kompetencií žiakovej osobnosti, sociálne, psychomotorické, učebné, komunikatívne, informačné zručnosti, rozvíja aj kritické a tvorivé myslenie.         

Grafické spracovanie textu, jeho úprava, vyváženosť, farebnosť, čitateľnosť) sú na výbornej úrovni. Sú tu prítomné  názorné grafické prvky vo všetkých štruktúrnych komponentoch, ktoré tvoria ucelený didaktický systém. Jazyková úprava  a jazyková správnosť, súlad s pravidlami slovenského jazyka, štylisticky primeraný text k veku  je v každej z kapitol. Učebnica dodržiava spoločenskej korektnosť, spracovanie učiva nediskriminuje žiakov, členov spoločnosti, vyhovuje z hľadiska citlivosti a rovnosti vo vzťahu k handicapovaným ľuďom, k pohlaviu, k národom a národnostiam, k rasám, náboženstvu, k dodržiavanie ľudských práv. Didaktické spracovanie učebnice informatickej bezpečnosti podporuje rozvoj čítania s porozumením, globálne porozumenie textu, porozumenie čiastkových informácií, identifikovanie vzťahov a súvislostí aj spájanie informácií.    Učebnica podporuje rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Didaktické spracovanie podporuje rozvoj analýzy, syntézy, hodnotenia, porovnania.

Záverečné zhodnotenie učebnice Nebojte sa informačnej bezpečnosti

Praktický prínos učebnice je nielen pre žiaka, ale aj učiteľ si v nej nájde nové poznatky a spôsob ako ich podať deťom. Metodická príručka vynikajúco dopĺňa učebnicu a oveľa lepšie sa s ňou pedagógovi pracuje, keď v nej nájde aj doplňujúce informácie a vysvetlenie k aktivitám. Snažili sme sa vyskúšať väčšinu aktivít z učebnice. Príklady zastrašovania v rozprávkach nášho detstva boli výbornou aktivitou. Žiaci sa pri tejto aktivite výborne zabavili aj zamysleli. Naopak melodizovanie textu a jeho spievanie sa nestretlo v triedach s nadšením. Žiakov zaujali komixy, fotografie príkladov emailových odkazov na falošnú stránku, falošné hry, ale aj označenie bydliska v hre. To prekvapilo asi všetkých, že takúto informáciu aplikáciám dávajú. Politika čistého stola sa stala pre viacerých žiakov dôležitá, pretože im pomáha orientovať sa v počítači. V stalkingu sa našli a mali s ním množstvo skúseností. Kontakty na linky pomoci a problémy, s ktorými sa obracať na jednotlivé linky in pomohli získať prehľad aj v tejto oblasti. Učebnica si zaslúži rozšírenie o ďalšie aktuálne témy, pre ďalšie ročníky, aby zaplnila dieru na trhu ale aj aby pomohla učiteľom a žiakom orientovať sa v aktuálnej problematike kybernetickej bezpečnosti.

Linky na bezplatné stiahnutie

Učebnica: 5rocnik_Ucebnica Informacnej Bezpecnosti (preventista.sk)

Odborná príručka: Odborná príručka pre učiteľa pre Informačnú bezpečnosť pre 5 ročník (preventista.sk)

Metodická príručka: Metodická príručka pre Didaktiku pre 5 ročník ZŠ (preventista.sk)

Dôležitá informácia

Ak sa rozhodnete po stiahnutí a preštudovaní učebnice začať s ňou na Vašej škole pracovať kontaktujte nás na info@preventista.sk za účelom získania ďalších didaktických materiálov.

Informačné video s autormi učebnice

Vyjadrite váš názor v komentároch