Učebnica informačnej bezpečnosti z pohľadu učiteľa a zároveň spoluautora

Učebnica vo všeobecnosti neslúži len pre žiakov, ale pomáha aj učiteľovi vo výchovno-vzdelávacom procese. Pravdou je, že je základnou pomôckou pre pedagóga, v ktorej by sa mali nachádzať okrem teoretických poznatkov aj úlohy zamerané na rozvoj myslenia, respektíve úlohy zamerané na osvojovanie, precvičovanie a aplikovanie preberaného učiva. Práve to obsahuje „Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá, prvá časť“, pri tvorbe ktorej som bol súčasťou autorského tímu.

Učebnica je určená, ako názov napovedá, pre žiakov stredných škôl rôznych typov. Venujeme sa v nej oblastiam, s ktorými stredoškolák príde do kontaktu v každodennom živote – pri používaní počítača či mobilného zariadenia. V dobe digitalizácie je priam nutnosťou, aby používatelia digitálnych zariadení boli oboznamovaní s možnými rizikami, ktoré na nich číhajú v online svete, s prevenciou (napr. ako sa nestať obeťou kybernetického útoku) či základnými princípmi informačnej bezpečnosti. V jednoduchosti povedané, dnešná doba si žiada, aby sme ľudí nútili osvojiť si základné bezpečnostné návyky pri práci s počítačom a so smartfónom.

Okrem samotnej učebnice sme vytvorili aj metodickú príručku, v ktorej môžu učitelia nájsť potrebné dodatočné informácie k procesu vyučovania podľa našej učebnice. Didaktická príručka obsahuje pre každú podkapitolu sformulovaný výchovno-vzdelávací cieľ, dôležité informácie z danej témy (čo je dôležité žiakom zdôrazniť, čo je dôležité, aby si žiaci zapamätali a osvojili) a didaktické metódy, ktorými sa môže vyučujúci inšpirovať.

Vzniklo dielo, ktoré sa formovalo rukami odborníkov z praxe a učiteľov tak, aby ostala zachovaná odbornosť a zároveň boli poznatky prístupné a zrozumiteľné žiakom.

Osobne bolo pre mňa písanie učebnice veľkou výzvou, ktorú sa mi podarilo s pomocou spolupracovníkov splniť. Bola to nenahraditeľná skúsenosť, keďže iné učebnice pre stredné školy zamerané na problematiku informačnej bezpečnosti absentovali (aspoň ja som o žiadnej nevedel), takže naša učebnica je v Slovenskej republike unikátom. Pre mňa ako pedagóga ide o jeden z míľnikov mojej profesijnej kariéry.

Nesmierne ma teší, že o učebnicu je nemalý záujem nie len medzi školami, ale aj inými vzdelávacími inštitúciami. Verím, že sme sprístupnili tému informačnej bezpečnosti širokému spektru verejnosti.

Vyjadrite váš názor v komentároch