Virtuálna pomsta

Možno ste už niekde a niekedy zachytili jednej z foriem kyberšikanovania  Revenge porn, niečo o ňom čítali a uvažovali nad ním. Voľne by sme ho mohli interpretovať ako pomsta pornografiou.

Spôsoby ako prebieha sú rôzne – základným východiskom je však existencia  dôverného vzťahu v rámci ktorého sa jedinec dostáva k extrémne dôvernému obsahu (intímne fotografie, videosnímky) na báze dobrovoľnosti.  Obeť v zásade dôverné fotografie a videá druhej strane poskytla dobrovoľne a určite nie so zámerom aby takýto dôverný obsah bol niekedy v budúcnosti zneužitý.

Pomerne častým prípadom  sú situácie, kedy takéto konanie je vyústením konfliktného rozchodu predtým fungujúcich vzťahov – manželských, partnerských, mileneckých a podobne.  Motívom býva snaha o pomstu, poníženie druhej strany, vzbudenie verejného odsúdenia. Veľmi často je dôsledkom neuváženého implulzívneho konania partnera, ktorý v danom čase nedomyslí následky, ktoré zverejnenie podobného obsahu môže pre neho mať. Samozrejme už vôbec nemyslí na to aký to bude mať dosah na dotknutú osobu – jej povesť, osobný život, zmeny vzťahov v okolí a rad ďalších.

Príklady z reálneho života:

Romantické chvíle …..

 • mladomanželský pár na svojej svadobnej ceste s novým fotoaparátom vyhotovil niekoľko fotografií intímneho charakteru
 • v priebehu času dochádza k odcudzeniu, manželstvo sa chýli k rozpadu
 • partner nedokáže psychicky zvládať situáciu a rozhodne sa počas rozvodového konania pomstiť – zasiela fotografie vyhotovené pre rokmi zamestnávateľovi, šíri ich verejnými sieťami

Pomstiteľ je zákerný a falošný …

 • ohrdnutý ctiteľ nadväzuje kontakt so svojou kolegyňou pod falošným kontom
 • dlhodobou ústretovou komunikáciou vytvorí veľmi dôverný vzťah v rámci ktorého dochádza k výmene intímnych fotografií (samozrejme on poskytuje falošné fotografie zozbierané z internetu)
 • následne ich zverejňuje s cieľom ponížiť

V čom spočíva nebezpečenstvo tohto konania?

 • poškodená strana sa často o tom, že sú jej fotografie/videá poskytnuté niekomu ďalšiemu alebo zverejnené dozvedá so značným odstupom času kedy ju niekto o tomto informuje
 • nie sú ojedinelé ani situácie, kedy jej túto skutočnosť škodoradostne oznámi s odstupom času ich šíriteľ
 • zverejnenie takýchto intímnych materiálov má okrem priameho dopadu akým je poníženie často aj dopady sekundárne akými sú napríklad
  • „morálne odsúdenie“ osoby o ktorej boli takéto materiály zverejnené zo strany blízkeho okolia – rodina, priatelia, kolektív a ďalšie okolie
  • eskalácia posmechu či už v diskusných skupinách na sociálnych sieťach či už priamo v pracovných/ školských kolektívoch
  • existenčné dopady – rad prípadov podobného charakteru končí stratou zamestnania kedy zamestnávateľ zdôvodňuje tento krok stratou „morálneho kreditu“ a potrebou ukončenia pracovného kreditu – – či už na báze dohody so zamestnávateľom alebo z dôvodom narušenia etických kódexov zamestnávateľa
 • likvidácia takýchto dát z internetového priestoru je takmer nemožná – každá fotografia (či video) po zverejnení na verejne prístupných portáloch či službách začína žiť „vlastným životom“ – nie je šanca zistiť, kde je replikovaná, zdieľaná, preposlaná, či kto si ju stiahol a začal ju šíriť iným komunikačným kanálom

Ako sa brániť:

 • v prvom rade je dôležitým uvažovať nad príčinou – niekedy je naozaj dobré uvažovať, či je vhodné poskytnúť takéto fotografie komukoľvek bez elementárnych morálnych záruk
 • často skutočnému zverejneniu dochádza až po niekoľkonásobných vyhrážkach a preto je jedným z dobrých pokusov o odvrátenie takéhoto konania slušným dohovorom a vysvetlením, že takéto konanie je dnes klasifikované ako vážny zásah do osobnostných práv jednotlivca a teda je trestným činom
 • nie sú ojedinelé prípady, kde ten kto sa takéhoto konania dopustil vlastne ani nevedel akého závažného činu sa dopustil a aké môže mať pre neho nepríjemné a dlhodobé následky)
 • ak neexistuje zdvorilé východisko zo situácie neváhajte podať trestné oznámenie – méte na to plné morálne aj zákonné právo

Čo na to zákon:

Od 1.júla 2021 do nášho Trestného zákona pribudol nový trestný čin Nebezpečné elektronické obťažovanie je upravené v § 360b Trestného zákona. Ten okrem iného rieši aj vyššie popísaný jav a to konkrétne nasledovne:

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach,

Prakticky – kto fotografie/video získané na báze dobrovoľnej komunikácie následne zverejní alebo zašle niekomu ďalšiemu napríklad so zámerom pomsty dopúšťa sa od 1.júla 2021 trestného činu.

Samozrejme intímne materiály môžu byť a sú vo virtuálnom svete aj predmetom vydierania. Ale o tom niekedy nabudúce….

Vyjadrite váš názor v komentároch