VIRTUÁLNY SVET A REÁLNE NEBEZEPEČENSTVÁ

VIRTUÁLNY SVET A REÁLNE NEBEZEPEČENSTVÁ

V spolupráci občianskeho združenia PREVENTISTA – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, Finančnej správy SR, Ministerstva vnútra SR, CPPPaP Lučenecďalších partnerov sa dňa 16.9.2015  v Lučenci uskutočnil pracovný workshop pre preventistov, pedagógov a odbornú verejnosť s názvom „Virtuálny svet a reálne nebezpečenstvá“. Obsah workshopu bol zameraný na spektrum tém z oblasti rizík internetového sveta a sociálnych sietí. V hodinových blokoch mohli účastníci získať informácie, ktoré môžu ďalej využiť vo svojej praxi. V priebehu dňa sa vystriedalo niekoľko odborníkov, ktorí sa snažili s preventistami zdieľať nie len základné poznatky z problematiky, ale aj poznatky vychádzajúce z praxe.

Prvou témou, ktorou sa zaoberal prednášajúci Ing. Jaroslav Oster, zakladateľ OZ Preventista, bola téma „Počítačová kriminalita“. Preventistom zhrnul základné typy trestných činov spojených s počítačmi a následne sa zameral na základné témy  kyberkriminality ako kyberšikana, sociálna manipulácia, podvody vo svete internetu vychádzajúce z reálnych prípadov.  Výstupom boli rady ako postupovať ak sa stane človek obeťou kriminálneho činu v digitálnom priestore.

Zástupca Finančnej správy SR   JUDr. Jozef Oravec zastupujúci prezentoval skúsenosti z využívania internetu ako nástroja napomáhajúceho nelegálnemu obchodu. Popísal riziká, ktoré hrozia pri nakupovaní v online priestore vymedzil základné termíny trestného práva súvisiace práve s nelegálnou činnosťou v IT svete.

Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová, psychologička (CPPPaP Lučenec)  predstavila svoje osobné poznatky z vlastného výskumu medzi mladistvými, ktorý bol zameraný na ich správanie vo virtuálnom prostredí. Uviedla základné typy agresorov, ktorý môžu ohrozovať zdravý vývoj maloletých. Preventistom predložila aj základné rady ako svojich žiakov, či deti efektívne ochrániť pred nebezpečenstvami virtuálnych technológii.

Ing. Jozef Halcin (riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR), v záverečnom vstupe detailne predstavil ojedinelý európsky projekt zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi a nelegálneho zamestnávania. Zaujímavým odkazom jeho prednášky bola skutočnosť, že aj v súčasnej modernej dobe sa obyvateľ Európy svojim neuváženým chovaním, môže stať novodobým otrokom nezávisle na veku, pohlaví a spoločenskom postavení.

Spätná väzba od účastníkov workshopu potvrdila aktuálnosť preberaných tém a celospoločenskú potrebu zvýšenej komunikácie problémov súvisiacich s bezpečnostnou gramotnosťou.“  povedal  Jaroslav Oster, predseda združenia.

 

Vyjadrite váš názor v komentároch