Bezpečnosť škôl (z pohľadu rodičov)

Na základe medializovaných prípadov o agresívnych útokoch na školách sme sa rozhodli v období október až december 2022 formou online dotazníka zrealizovať prieskum na tému bezpečnosti škôl. Oslovené boli 4 väčšie rodičovské skupiny na jednej zo sociálnych sietí. Pýtali sme do akej miery rodičia považujú školu, ktorú ich dieťa navštevuje za bezpečnú, či sa v škole ich dieťa cíti bezpečne, ako často riešili incident kedy bolo ich dieťaťu ublížené a aké opatrenia na zvýšenie bezpečnosti by navrhovali. Do prieskumu sa zapojilo 208 účastníkov z každého kraja.

Demografické rozloženie výskumnej vzorky bolo pomerne vyrovnané.

Čo sa týka škôl, ktoré deti oslovených rodičov navštevujú, prevažovali základné školy (84,1%). Materské školy označilo 18,4% rodičov a stredné školy 15,15%.

Pri otázke či považujú školu ich dieťaťa za bezpečnú, mali rodičia možnosť označiť odpoveď na škále od 1 – 5, pričom 1 označovalo školu ako úplne bezpečnú a 5 ako vôbec nie bezpečnú. Výsledky prieskumu ukázali, že za úplne bezpečnú považuje školu svojho dieťaťa 36,7% rodičov. Za pomerne bezpečnú 33,8%, menej bezpečnú 22,7% a vôbec nie bezpečnú 6,7%. Na túto otázku odpovedalo 207 účastníkov pri čom 61 z nich nepovažuje školu svojho dieťaťa za veľmi bezpečnú.

V ďalšej otázke sme sa pýtali či sa cíti v škole bezpečne dieťa. Čo sa týka odpovedí, rodičia mali možnosť označiť jednu z nasledovných:

Dieťa sa v škole cíti bezpečne úplne každý deň

Dieťa sa v škole cíti bezpečne skoro každý deň

Dieťa sa v škole cíti bezpečne len niekedy

Dieťa sa v škole nikdy necíti bezpečne

Neviem či sa dieťa v škole cíti bezpečne

V nižšie uvedenom grafe máme možnosť vidieť, že takmer polovica sa podľa rodičov cíti bezpečne úplne každý deň (45,9%). Skoro každý deň sa cíti bezpečne 37,2% avšak 14,4% rodičov odpovedalo, že ich dieťa sa v škole cíti bezpečne len niekedy alebo vôbec.

Pri otázke koľkokrát rodičia riešili v škole incident kedy bolo ich dieťaťu ublížené takmer polovica z účastníkov odpovedala, že nikdy (46,8%). Minimálne 1 – 2 krát takýto incident riešilo 36,6% rodičov, 2 a viackrát 9,3% a často takéto situácie rieši 7,3% z opýtaných. Keď to prevedieme na konkrétny počet, viac krát až často je ubližované deťom 34 rodičov.

Posledná otázka bola otvorená. Odpovedalo na ňu 119 rodičov z čoho 19 uviedlo, že všetko je v poriadku a nemajú problém. Niekoľko rodičov uviedlo konkrétne návrhy a tiež svoje osobné skúsenosti. Často sa v odpovediach opakovalo zavedenie kamerového systému a zvýšenie dozoru cez prestávky. Najsilnejšou oblasťou však bola šikana. Práve k tejto téme uviedli rodičia osobnú skúsenosť a navrhovali venovať sa jej viac. Nižšie uvedieme niekoľko odpovedí/návrhov týkajúcich sa šikanovania:

Pravidelné rozhovory odborníkov, psychologických poradcov, učiteľov so žiakmi o šikane, o kyberšikane. Dotazník žiakom či sa oni sami cítia bezpečne.                                                 

V rámci školy besiedku o spolunažívaní v škole v kombinácii s besiedkou proti šikane za prítomnosti špeciálneho pedagóga/psychológa a policajtov. Kedy sú tieto besiedky aj užitočné.

Viac sa rozprávať so žiakmi a šikana a bezpečnosti v skole.

Riešenie už podozrenie na šikanu.                                   

Predmety miesto napr. hudobnej ktorá vôbec v tejto dobe nie je podstatná, podobne ako výtvarná, kde by sa rozprávali napr. so psychológom ako zvládať emócie, ako s nimi pracovať, o šikane, drogách a nástrahách v škole.                                                                                      

Veľa veľa aktivít zameraných na boj so šikanou, aby deti pochopili ako sa šikanované alebo iné dieťa cíti keď ublížia.

Viacero rodičov tiež navrhlo realizovať pre učiteľov vzdelávania ohľadne bezpečnosti v škole, ochrany ľudských práv, tiež vzdelávania s témou inklúzie či práce so žiakmi so ŠVVP. Účastníci tiež vyjadrili dopyt po školských psychológoch. Vo veľkej miere písali o potrebe spolupráce so psychológmi, psychologickej intervencie, zvyšovania kapacít odborných zamestnancov v školách. Písali o potrebe zvyšovania tolerancie k inakosti. Mnohokrát sa tiež opakoval pojem komunikácia. Komunikácia učiteľa so žiakom, rodičov a učiteľov a objavili sa aj názory, že samotní rodičia by mali čo najviac komunikovať so svojimi deťmi a učitelia by mali mať viac práv. Opäť sme vybrali niekoľko konkrétnych návrhov:

Dobrovoľnícku činnosť školy a jednotlivých tried (cieľová skupina: ľudia bez domova, seniori, ľudia s telesným ci duševným znevýhodnením, zvieratá, týraní ľudia, a pod.).

Zvýšiť internetovú gramotnosť detí aj rodičov. 

Preventívne programy.                                                                                     

Nepodceňovať úrazy, posilňovať dozor, dodržiavať legislatívu, komunikovať s rodičom okamžite pri nejakej udalosti.

Častejšie diskusie s odborníkmi, veľa komunikovať o vzťahoch v triede.                           

Rozprávať sa s rodičmi, aby viedli deti k úcte a rešpektu druhých detí, hlavne ak majú v triede deti s PAS a ŠVVP.

Menej žiakov na učiteľa, menšie školy, silnejšie vzťahy medzi deťmi a dospelými, pocit bezpečia smerom od učiteľov, učiteľ ako autorita ale nie strach z neho, väčšia sloboda v škole.

Venovať viac času deťom, vysvetliť im, že existujú rozdielne deti, ľudia, viesť ich k tolerancii. Ako národ sme veľmi netolerantní k iným národnostiam, všeobecne k inakosti.                             

Rozprávať sa s deťmi v skole o láskavosti, tolerancii, pomáhaní si, mať možno motto školy, ktorá tieto veci zahŕňa a aktívne ich presadzovať. Mať takéto niečo ako pravidelnú súčasť vyučovania.

Rešpektujúce a vnímavé prostredie, prevencia ako riešiť vzniknutú situáciu.

Väčší záujem pedagogického zboru o dianie v triedach s medzi žiakmi. Ale jeho nedostatok pramení z nedostatočného počtu pedagógov, ktorí sú tým pádom preťažovaní.

Zaviesť ranné kruhy vo vyučovaní.”

Posledný okruh návrhov zahŕňal bezpečnostné opatrenia ako zamykanie brány školy či vchodu do školy, úprava areálu školy, úprava chodníkov a prechodov v okolí školy či nevpúšťanie cudzích osôb do jej priestorov. Aj v  tomto prípade uvádzame niekoľko konkrétnych odpovedí zo strany rodičov:

Zamykať vstupnú bránu a hlavné dvere. ”         

Pošlú dieťa von zo školy len na základe telefonického vyzvania cez telefón na stene školy len na nahlásenie mena dieťaťa. Teoreticky ho môže vybrať aj niekto iný. ”                               

Teplú vodu, trávu miesto betónových povrchov ihriska, rekonštrukcia plášťa – prípadne externé žalúzie – proti prehrievaniu triedy v lete (teplota aj 37stupňov)….”                                         

Dopravná situácia je katastrofálna, boj o holý život, na prechode v zákrute absentuje zrkadlo takže len tipujeme či nás zrazí nič netušiaci vodič dnes alebo až o týždeň, chýba parkovisko, nervózni šoféri si tu robia čo chcú, nezmestím sa ani na chodník … otrasné!. ”                                                 

Nepúšťať cudzie osoby do školy. ”

Na základe výsledkov prieskumu sa možno zdá, že veľká časť účastníkov považuje školy za bezpečné, stále je však pomerne veľa rodičov, ktorí sú opačného názoru. Je dokonca alarmujúce, že ak sa z 207 respondentov 27 vyjadrí, že sa jeho dieťa v škole cíti bezpečne len niekedy, je možné povedať, že ide prakticky o každé ôsme dieťa. Relevantnejšie výsledky by možno priniesla väčšia výskumná vzorka. Existuje však predpoklad, že by sa výsledky v konečnom dôsledku aj tak nelíšili. Možno sa tiež zdá, že ak 15 z 205 rodičov uvedie, že ich dieťaťu je často ubližované je to nízke číslo. Je to preto v poriadku? Určite nie. Treba si tiež uvedomiť, že pri vzorke 2000 respondentov by nám možno vyšlo 150 takýchto prípadov. Z konkrétnych odpovedí a prípadov z praxe, možno vyvodiť záver, že prevenciu je potrebné zefektívniť, skvalitniť a riešiť dlhodobo. Hoci sme sa v prieskume nepýtali na konkrétne sociálno-patologické javy, i napriek tomu samotní rodičia popisovali problém so šikanou. Je to totiž fenomén, ktorý nikdy úplne nevymizne a preto je dôležité hľadať nové a účinnejšie metódy prevencie. Zároveň je potrebné podotknúť, že nie je jediným dôvodom prečo sa viacero detí v školách necíti úplne bezpečne. Možno práve konkrétne sociálno-patologické javy a ich výskyt budú predmetom ďalšieho prieskumu.

Vyjadrite váš názor v komentároch