Európania pociťujú hrozbu počítačovej kriminality

Európania pociťujú hrozbu počítačovej kriminality

Nový Eurobarometer: Európania pociťujú hrozbu počítačovej kriminality

zdroj:      Tlačová správa Európskej komisie, 22.novembra 2013  

                  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1130_sk.htm

Používatelia internetu v EÚ sú stále veľmi znepokojení hrozbou počítačovej kriminality. Vyplýva to z dnes uverejneného prieskumu Eurobarometer. 76 % respondentov v prieskume uviedlo, že riziko, že sa stanú obeťami počítačovej kriminality, sa za posledný rok zvýšilo. Oproti podobnému prieskumu z roku 2012 ide o mierny nárast.

Zatiaľ čo 70 % používateľov internetu v celej EÚ si verí, že dokážu internet používať na nakupovanie online alebo uskutočňovanie internet bankingu, asi len 50 % tak aj skutočne robí. Táto výrazná medzera poukazuje na negatívny vplyv počítačovej kriminality na jednotný digitálny trh, pričom dve najväčšie obavy pri uskutočňovaní činností online sa týkajú zneužívania osobných údajov (spomenulo ho 37 % respondentov) a bezpečnosti internetových platieb (35 %).

„Počítačové hrozby sa každým dňom vyvíjajú, čo podkopáva našu dôveru v online prostredie – objavujú sa nové bezpečnostné diery, nové metódy a prostredia páchania zločinu a každodenne počujeme o nových obetiach. Sme odhodlaní naďalej vyvíjať nové nástroje, nové spôsoby spolupráce a nové opatrenia, aby sme hrozby zastavili,“ vraví komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Povzbudivé je, že v porovnaní s rokom 2012 sa o rizikách počítačovej kriminality cíti byť dobre informovaných viac občanov EÚ (44 % oproti 38 %). Zdá sa však, že tieto informácie nedokážu vždy pretaviť do potrebných konkrétnych krokov. Napríklad, menej než polovica používateľov internetu si za posledný rok zmenila svoje prístupové heslo k online službe (48 %, čo je len zanedbateľne viac než 45 % v roku 2012).

„Z prieskumu vyplýva, že počítačová kriminalita nanešťastie naďalej negatívne vplýva na naše hospodárstvo. Ak máme zabezpečiť, aby občania a podniky mohli využívať všetky príležitosti, ktoré im ponúkajú digitálne technológie, je pri zabezpečovaní účinnej reakcie na tento jav potrebná spolupráca medzi všetkými aktérmi. Zabudnúť však nesmieme na to, že mnohým incidentom by sa dalo predísť jednoducho tým, že by používatelia podnikli ľahké a nenákladné protiopatrenia,“ dodáva Cecilia Malmströmová.

Z prieskumu, v rámci ktorého bolo oslovených vyše 27 000 ľudí vo všetkých členských štátoch, vyplynulo aj to, že:

87 % respondentov nezverejňuje osobné informácie v online prostredí (čo predstavuje mierny pokles oproti 89 % v roku 2012);

väčšina respondentov sa stále necíti dostatočne informovaná o rizikách súvisiacich s počítačovou kriminalitou (52 % v porovnaní s 59 % v roku 2012);

12 % používateľov internetu už zažilo situáciu, kedy sa niekto nabúral do ich e-mailového účtu alebo účtu na sociálnej sieti; 7 % sa stalo obeťou online podvodu s kreditnou kartou či internetovým bankingom;

došlo k výraznému nárastu počtu používateľov, ktorí pristupujú do internetu pomocou smartfónu (35 % oproti minulým 24 %), resp. pomocou tabletu či iného zariadenia s dotykovou obrazovkou (14 % oproti minulým 6 %).

Súvislosti

Európska komisia sa snaží posilniť celkovú reakciu EÚ na počítačovú kriminalitu a prispieť k zlepšeniu počítačovej bezpečnosti pre všetkých občanov.

Spomedzi mnohým príkladov možno uviesť Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré bolo spustené v januári a ktoré vyvíja činnosť smerom ku kolektívnej reakcii EÚ na hrozby pochádzajúce z internetového prostredia (IP/13/13). Spolupráca s agentúrami presadzovania práva a pomoc týmto agentúram v členských štátoch i mimo nich sú pre EC3 ústrednou prioritou, pričom EC3 sa sústreďuje aj na nadväzovanie spolupráce so spoločenstvami vrátane tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) a súkromného sektora.

Vo februári Komisia spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť zároveň prijala stratégiu kybernetickej bezpečnosti pre Európsku úniu (IP/13/94 a MEMO/13/71). Boj proti počítačovej kriminalite je neoddeliteľnou súčasťou politickej reakcie, ktorá sa uvádza v tejto stratégii. Priority v tejto oblasti zahŕňajú pomoc členským štátom pri identifikovaní a riešení nedostatkov v schopnosti bojovať proti počítačovej kriminalite, ako aj podporu spolupráce medzi EC3, členskými štátmi a ostatnými aktérmi.

EÚ navyše v auguste prijala nové pravidlá, ktorými sa posilnili európske obranné mechanizmy proti kybernetickým útokom a medzi ktoré patrí napr. aj kriminalizácia tzv. „botnetov“, t. j. sietí nakazených počítačov, ktorých výpočtová sila sa využíva na kybernetické útoky, a iných nástrojov používaných počítačovými zločincami (MEMO/13/661). Zavádzajú sa aj nové priťažujúce okolnosti a vyššie trestné sankcie, aby sa účinným spôsobom mohlo predchádzať útokom proti informačným systémom. Smernica navyše zlepšuje cezhraničnú spoluprácu medzi súdnictvom a policajnými zložkami členských štátov EÚ.

 

Vyjadrite váš názor v komentároch