Nebojte sa informačnej bezpečnosti, učebnica pre 3.ročník ZŠ

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti je v súčasnosti viac než potrebné. Žiaci používajú rôzne zariadenia, ktorých ovládanie je intuitívne, a len občas sa stane, že si maloletí nevedia poradiť s technikou. Intuitívne ovládanie však neznamená automaticky bezpečnosť pre používateľa. Ako kolektív autorov už niekoľko rokov pracujeme na sprístupnení tém z oblasti informačnej bezpečnosti. Výberom tém sme sa inšpirovali nielen kurikulom, ale aj skúsenosťami, ktoré ukázali, že používanie IKT sa výrazne posúva do nižších ročníkov. Okrem toho, že žiaci pracujú s IKT na Informatickej výchove, IKT sa k nim dostávajú a stávajú bežnou súčasťou ich života aj mimo učební Informatickej výchovy. Z uvedeného dôvodu v učebnici pre 3. ročník základnej školy sprístupňujeme témy, ktoré môžu byť pre niektorých žiakov známe, a pre iných menej známe. Rozvoj IKT je rýchly, využívanie IKT počas vyučovania je atraktívne, a mnohé školy si to  dávajú do svojho profilu, čo im pridáva punc modernejšieho   a alternatívnejšieho prístupu k získavaniu nových vedomostí. Preto považujeme za dôležité sprístupniť učiteľom témy informačnej bezpečnosti, s ktorými sa môžu stretnúť už aj v nižších ročníkoch. Autori vytvorili zaujímavú plavbu po svete internetu, kde sa deti vedia naučiť, ako telefonovať, používať mobil, komunikovať, používať čet a pritom si chrániť osobné údaje.

 

OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu prináša novú učebnicu: Nebojte sa informačnej bezpečnosti, Pracovná učebnica pre 3. ročník od autorov: Mgr. Daniel Chromek CISA, CISM, CISSP, MBCI, PaedDr. Katarína Valičková, MBA, LL.M. a Mgr. Marek Zeman, PhD. CRISC

Koncepcia učebnice je postavená tak, že učiteľ si môže vyberať témy, ktoré v triede aktuálne rieši. Príbehy, komiksy, vlastná iniciatíva, možnosť niečo vyskúšať, skontrolovať, zisťovať a diskutovať s dospelými umožňujú dynamicky a predsa jednoducho vysvetliť aj komplikované témy. Ak učiteľ zváži, že niektoré témy by boli pre žiakov náročné, lebo s nimi neprišli do styku, učebnica ponúka priestor na sprístupnenie témy neskoršie, keď téma bude v triede alebo skupine aktuálnejšia. Učiteľ má k dispozícii okrem Pracovnej učebnice, do ktorej si žiaci môžu kresliť, písať, dopĺňať aj Metodickú príručku. Koncepcia metodickej príručky je založená na integrovaní tém informačnej bezpečnosti do ktoréhokoľvek predmetu tak, aby žiaci dokázali s informáciami pracovať nielen na Informatickej výchove a pri počítači, ale aby si svoje skúsenosti vedeli implementovať aj do bežného života, čím si niektoré zásady a odporúčania lepšie zapamätajú a zautomatizujú. To má za následok naučené nezabudnúť a pracovať s vedomosťami bez toho, aby si to uvedomovali. 

Okrem Metodickej príručky sú k dispozícii aj Flashkarty, ktoré žiakom pripomínajú tie najdôležitejšie informácie z jednotlivých tém. Okrem toho, je k dispozícii podklad pre podporu integrácie metódy CLIL vo vyučovaní. V každej téme je slovná zásoba, s ktorou žiaci môžu pracovať a tým si rozširovať aj svoje jazykové znalosti. 

Informácie o dostupnosti jednotlivých súčastí učebnice a distribúcií učebníc budú priebežne sprístupnené prostredníctvom portálu preventista.sk.

Na portáli preventista.sk je dostupná aj učebnica pre 5.ročník základnej školy s obdobným balíkom materiálov: učebnica, metodická príručka, flashkarty, slovná zásoba pre integráciu metódy CLIL  a navyše je k dispozícii aj Odborná príručka, ktorá je pomôckou pre učiteľa. 

Veríme, že s učebnicou zažijete veľa zaujímavých chvíľ a žiaci veľa objavovania.

Vyjadrite váš názor v komentároch