Nebojte sa informačnej bezpečnosti

Nebojte sa informačnej bezpečnosti

V živote okolo nás zaznamenávame rozmach nových technológii v pracovnom aj súkromnom živote ľudí. Stáva sa, že majiteľ novej technológie nevie obsiahnuť celú škálu funkcionality možností, ktorú s novým tovarom dostáva. Musíme si uvedomiť, že nová technológia prináša aj množstvo nových hrozieb. Ľudia a deti sa stávajú stále zraniteľnejšími.

Ak ľudia rozoznajú nové fyzické ohrozenie, spoločenský systém ich naučil reagovať na konkrétny, daný typ ohrozenia. Pri styku s hrozbami, ktoré vyplývajú z používania nových technológii sú však často bezradní a odkázaní na pomoc iných.

V spoločnosti sa preto vytvára tlak na zvyšovanie úrovne rozpoznania hrozieb pochádzajúcich z informačných technológii. Odpoveďou na tento tlak je zrodenie viacerých foriem zvyšovania bezpečnostného povedomia. Jednou z takýchto organizácii je občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu. Misiou združenia je robiť prevenciu IT kriminality a prispievať ku osvete informačnej bezpečnosti.

Iným prístupom je zamerať sa na zvyšovanie bezpečnostného povedomia u žiakov základných škôl. V spolupráci s OZ Preventista  sme spustili projekt zameraný na zvyšovanie zručností u žiakov základných škôl v oblasti informačnej bezpečnosti. Projekt je zameraný na vekové kategórie žiakov 1. a 2.  stupňa základných škôl.

Uvedomujeme si, že u žiakov základných škôl je v súčasnosti nevyhnutné rozvíjať zručnosti ale aj povedomie v téme informačnej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že sa veková hranica aktívneho využívania informačných technológií výrazne posúva do nižších vekových kategórií, ako sme boli zvyknutí azda ani nie pred desiatkou rokov, považujeme za nevyhnutné na túto situáciu zareagovať. Práve včasným komunikovaním o téme s deťmi a s mladými dospievajúcimi, môžeme predísť nebezpečenstvám, ktoré by mohli vzniknúť práve z nedostatku informovanosti a nízkeho povedomia.

Tvrdenie, že súčasná mládež žije v dvoch svetoch, je už bežné a mnohí to nepovažujú za niečo nezvyčajné. Tak ako pripravujeme deti na rôzne skúšky, je nevyhnutné pripraviť deti, resp. poskytnúť im aspoň základ do života ako fungovať  „ruka v ruke“ s mobilom, počítačom, tabletom a podobne. V súčasnosti už učíme deti od malička pravidlám pre chodcov, či cyklistov, rovnako je nevyhnutné učiť ich aj ako rozumne a bezpečne treba využívať informačné technológie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Aby sme pomohli zvýšiť povedomie žiakov základných škôl, vytvorili sme námet a sylabus pre 3,4 a 5 ročník základných škôl pre predmet Informačnej bezpečnosti. Predmet zahŕňa komplexný pohľad: učebnicu, metodiku, technologickú príručku a dokončujeme web pre žiakov. Týmto spôsobom je možné pokryť všetky rozmery prístupov k učeniu, od učebnice až po využívanie zariadení. V rámci webovej stránky pripravujeme testy, komixy, podcasty a videocasty. Autormi učebníc sú PaedDr. Katarína Valičková ktorá je odbornou garantkou pre didaktiku a Mgr. Marek Zeman, PhD., ktorý je garantom za oblasť Informačnej bezpečnosti. Výsledkom práce je vytvorenie učebnice „Nebojte sa informačnej bezpečnosti“  a kníh pre učiteľov „Odborná príručka“ a „Metodická príručka“. Našou misiou pri tvorbe kníh bolo vytvoriť a poskytnúť metodický materiál pre učiteľov ZŠ, aby vybrané témy Kybernetickej bezpečnosti vedeli odučiť primerane a žiakom vybranej vekovej kategórie podať odborným veku primeraným spôsobom.

Kniha „Nebojte sa informačnej bezpečnosti“ zahŕňa témy, ako sú: Politika čistého stola – Clean desk policy, Phishing, Cyberstalking, Sociálne inžinierstvo a Linky detskej pomoci začíname pilotný projekt v 5. ročníku základných škôl. Na vybraných školách v rámci Informatiky môžu učitelia tieto témy zároveň integrovať.

V učebnici majú žiaci odborný text, úlohy na riešenie priamo v učebnici a praktické úlohy si môžu vyskúšať aj v počítači s pomocou učiteľa, alebo rodiča.

Učitelia majú k dispozícii „Odbornú príručku pre učiteľa“, v ktorej nájdu odborné texty k danej téme. Texty sú spracované tak, aby sa učiteľ v danej téme zorientoval, aby poznal odborné výrazy v danej oblasti. Odborná príručka je zostavená tak, aby sa v téme zorientoval každý učiteľ. S odbornou príručkou dokáže pracovať aj učiteľ, ktoréhokoľvek predmetu, ktorý sa rozhodne témy informačnej bezpečnosti integrovať v rámci svojho predmetu.

Okrem Odbornej príručky pre učiteľa majú učitelia k dispozícii „Metodickú príručku – Námety pre prácu učiteľa“ k vybraným témam informačnej bezpečnosti. Metodická príručka poskytuje učiteľovi aktivity, ktoré môže realizovať v rámci sprostredkovania uvedených tém žiakom v rámci informatiky, alebo  pri integrácii tém do iných predmetov. Významnou časťou bude pre učiteľa pripravované rozšírenie jednotlivých predmetov vyučovacou metódou CLIL a ktoré bude prístupné na webovej stránke.

Samotné učebnice a webová stránka sú nevyhnutné pre uchopenie tém učiteľmi a žiakmi. Úlohu zvyšovania informačnej bezpečnosti chápeme komplexnejšie. Z tohto dôvodu sme pripravili prezentácie, preto pre základné školy ponúkame program krátkych prezentácii pre rodičov. Počas prezentácii sú rodičom vysvetlené jednoduchou formou hrozby, ktoré číhajú na ich deti a aj na samotných rodičov, ako sa im vyvarovať a ako nájsť pomoc v prípade potreby.

Cieľom je sprostredkovať žiakom vybrané témy, avšak tento cieľ nezostáva len „na pleciach učiteľov vyučujúcich informatiku“. V súčasnosti využívané Projektové vyučovanie, ktoré je zaujímavejšie aj pre žiakov, umožňuje vo vyššej miere integráciu vybraných tém. Témy a materiály sú vytvorené tak, že učitelia ich môžu aj na ktoromkoľvek predmete integrovať, čo môže pomôcť zvýšiť popularitu témy, tým, že žiaci budú môcť nielen objavovať, ale aj podeliť sa už o vlastné skúsenosti. Je na kreativite a majstrovstve každého učiteľa, ako dokáže do témy žiakov vtiahnuť. Čím viac môžu žiaci s témou pracovať, tým viac je to pre nich zaujímavejšie a lákavejšie, o to viac, ak ide o tému „z reálneho aj keď z časti „virtuálneho“ sveta, v ktorom žijú.

Aktuálne bol s pomocou občianskeho združenia Preventista vydaný testovací náklad kníh a boli pripravené podklady pre overenie učebníc Informačnej bezpečnosti pre 5. ročník vybranými školami. Jednotlivé školy, ktoré majú záujem o testovanie predmetu, sa môžu prihlásiť, podmienkou prijatia prihlášky je akceptovanie vyplnenia dotazníka a poskytnutie skúseností z vyučovania pre ďalší rozvoj učebnice a množstvo vydaných testovacích kníh. Veríme, že toto je cesta, ktorá zvýši bezpečnostné povedomie našich detí a Vaša škola bude patriť do skupiny škôl, ktoré pristúpili do testovacieho programu!

 

PaedDr. Katarína Valičková

Mgr. Marek Zeman, PhD

 

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch