Prieskum Lučenec 2011

Prieskum Lučenec 2011

Prieskum na základných školách mesta Lučenec

Situácia v našich školách je v posledných rokoch mimoriadne krízová. Signalizuje pre odborníkov, učiteľov, psychológov, pedagógov, ale aj pre celú verejnosť, že je v našej spoločnosti zjavná kríza rodiny, kríza výchovy detí, kríza morálnych a duchovných hodnôt u mladistvých.

 

V súčasnej škole, ako evidujú odborníci sa vyskytuje množstvo sociálno-patologických javov, medzi ktoré sa najčastejšie radia javy ako: agresia, násilie, vandalizmus namierené voči žiakom, učiteľom, objektom v škole(obrazy, sochy, školský nábytok, školské počítače, a iné), ďalej šikanovanie spolužiakov, ale aj učiteľov, záškoláctvo s alebo bez páchania kriminality (krádeže, lúpeže a iné), poruchy správania, fajčenie, alkoholizmus a iné drogové závislosti, resp. aj dílerstvo drog v školách,kriminalita mladistvých v škole a mimo školu (krádeže počítačov, mobilov, peňazí) a prostitúcia mladistvých. Na vzniku sociálno-patologických javov v školách a porúch žiakov v správaní sa podieľa množstvo faktorov. Súčasná spoločnosť stavia ako vzor suverénneho arogantného jedinca, ktorý si rieši svoje problémy agresívnymi prejavmi správania a ktorý uskutočňuje násilné, dokonca až trestné činy. Videohry, ktoré deti hrávajú niekoľko hodín denne, tiež zvyšujú ich agresivitu a v neposlednom rade tiež každodenne prezentovaná intolerancia i diskriminácia dospelých.

 

Zásadným problém sa v súčasnej dobe javí aj využívanie informačných technológií bez odpovedajúcej úrovne znalostí rizík. Konanie, ktoré často z neznalosti fungovania technologických prostriedkov a rovnako z neznalosti základnej legislatívy môže prerásť až do aktivít presahujúcich hranice trestného práva.

 

Ako nutné východisko pre optimalizáciu a koordináciu aplikovateľných preventívnych aktivít fokusovaných na skutočné problémy vznikla v aktivitách Komisie prevencie potreba identifikovania a kvantifikovania reálneho stavu sociálno-patologických javov na základných školách nášho mesta. Jednou z dostupných foriem bola realizácia prieskumu, ktorý bol realizovaný a vyhodnotený na prelomoch rokov 2011 a 2012. Prieskum bol realizovaný anonymne formou elektronického dotazníka čím bola vylúčená akákoľvek možnosť identifikácie respondentov. Do prieskumu sa zapojila vzorka 506 žiakov ročníkov 4 – 9.

 

Na základe vyhodnotenia prieskumu možno konštatovať, že časť zistení potvrdila predpoklady odborníkov zaoberajúcich sa problematikou prevencie na regionálnej úrovni a časť poukázala na „slabé“ miesta prevencie – jednoducho nám ukázala akým smerom treba v ďalších obdobiach smerovať aktivity.

 

Základné zistenia z prieskumu (výber najzaujímavejších):

  • zvýšenú pozornosť bude potrebné venovať problematike šikanovania (šikanovanie = dlhodobé, úmyselné a opakované ubližovanie) – kde prieskum indikoval existenciu tohoto javu medzi deťmi a to ako v reálnom svete, tak aj vo svete internetových komunikačných prostriedkov (najmä sociálnych sietí) kde dominantne najčastejšou formou identifikovanou deťmi urážanie a nadávanie
  • viac ako 2/3 detí zapojených do prieskumu vnímajú vandalizmus ako jav s ktorým sa už stretli
  • skúmaná veková skupina nemá vo väčšej miere reálne skúsenosti s výhernými hracími automatmi
  • nezanedbateľná časť skúmanej vekovej skupiny uviedla reálne skúsenosti s konzumáciou alkoholických nápojov, fajčením tabakových cigariet a konzumáciou energetických nápojov
  • zaujímavým zistením bolo uvádzanie zdroja kde konzumenti prišli do styku s alkoholom – 27% respondentov uviedlo kamaráta ako prvého kto ponúkol, 10% uviedla rodinné prostredie
  • na zásadné medzery poukázal prieskum v oblasti internetovej bezpečnosti – väčšina respondentov neakceptuje základné princípy ochrany a má tendencie zverejňovať osobné údaje o svojej osobe na sociálny sieťach (Facebook, Twitter a ďalšie). Kompletný osobný profil pozostávajúci z mena, priezviska, osobnej fotografie a veku uverejňuje viac ako 43% opýtaných.
  • 32% respondentov trávi na internetových fórach menej ako 2 hodiny denne, 22% odhaduje tento čas na 2 až 4 hodiny denne, 16% viac ako 4 hodiny denne – pričom až 61% hodnotí tento stav ako problém definovateľný vetou „trávim veľa času na pri zábave na počítači/internete“
  • takmer štvrtina detí v prieskume identifikuje nadmerné SMS-kovanie ako svoj osobný problém
  • v oblasti voľnočasových aktivít významné priečky obsadil televízny program, počítačové hry a internet
  • skúmanie zaujímavosti preventívnych aktivít z pohľadu žiakov základných škôl v našom meste prieskum preukázal, že za najzaujímavejšie a naprínosnejšie považujú žiaci besedy s externými odborníkmi v rôznych oblastiach

 

Kompletnú správu z prieskumu pri spoločnej porade členov Komisie prevencie, riaditeľov a preventistov škôl dostali do rúk tí najpovolanejší – pedagógovia. Veríme že im poslúži na skvalitnenie ďalšej preventívnej práce na svojich školách. Členovia komisie už dnes pripravujú na základe záverov prieskumu pripravujú ďalšie aktivity zamerané na základné, stredné školy ale rovnako myslíme aj na dospelých.

 

Predpokladateľne výsledky by neboli diametrálne odlišné nech by sa prieskum vykonal v ľubovoľnej samospráve na Slovensku – výsledky korešpondujú so zisteniami parciálnych prieskumov celoslovenského charakteru a odpovedajú aj výsledkom, zahraničných prieskumov.

 

Prieskum PREVENCIA LC ZS 2011 sprava verzia 1.0

 

Jaroslav Oster

 

Vyjadrite váš názor v komentároch