Zmeny v trestnom práve od 1.1.2016 – počítačová kriminalita

Zmeny v trestnom práve od 1.1.2016 – počítačová kriminalita

Otázka reagovania legislatívy na neustále sa vyvíjajúce formy kriminality  súvisiacej s informačnými systémami je permanentným námetom na rôzne diskusie laickej i odbornej verejnosti.

S účinnosťou od 1.januára 2016 vstúpila do platnosti novela Trestného zákona, ktorá zasiahla aj do oblasti tzv. počítačovej kriminality. Najzásadnejšie zmeny z pohľadu počítačovej kriminality priniesla určite § 247 v ktorom boli precizované a rozšírené trestné činy úzko súvisiace s počítačovými systémami.


 

§247   Neoprávnený prístup do počítačového systému

Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Trestná sadzba – pri škode značného rozsahu – pri škode veľkého rozsahu
– ak spácha trestný čin ako člen nebezpečného zoskupenia
2 roky 1 – 5 rokov 3 – 8 rokov

§ 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému

Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
• neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
• tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,

Trestná sadzba – pri škode značného rozsahu

– spôsobení vážnej poruchy v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci

– zneužití osobných údajov s cieľom získať dôveru tretej strany

– pri škode veľkého rozsahu- spôsobení vážnej poruchy v kritickej infraštruktúre

– ak spácha trestný čin ako člen nebezpečného zoskupenia

6 mesiacov až 3 roky 3 – 8 rokov 4 – 10 rokov

Kritická infraštruktúra

objekty osobitnej dôležitosti, ďalšie dôležité objekty, vybrané informačné a komunikačné prostriedky, zariadenia na výrobu a zásobovanie vodou, elektrickou energiou, ropou a zemným plynom a ďalšie časti majetku štátu a podnikateľských právnických a fyzických osôb určené vládou SR alebo iným kompetentným orgánom štátnej správy, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie krízových situácií, ochranu obyvateľstva a majetku, na zaistenie minimálneho chodu ekonomiky a správy štátu, ako aj jeho vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a ktoré je nutné špeciálne ochraňovať. Sú to zariadenia, služby a informačné systémy životne dôležité pre obyvateľov a riadenie štátu, ktorých nefunkčnosť alebo zničenie môže ohroziť bezpečnostné záujmy štátu

ŠIMÁK, L., HORÁČEK, J., NOVÁK, L., NÉMETH, Ľ., MÍKA, V. 2005. Terminologický slovník krízového riadenia. Žilina: FŠI ŽU, 2005. 44 s. ISBN 80-88829-75-5


§ 247b Neoprávnený zásah do počítačového údaja
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti.

Trestná sadzba – pri škode značného rozsahu

– spôsobení vážnej poruchy v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci

– zneužití osobných údajov s cieľom získať dôveru tretej strany

 

– pri škode veľkého rozsahu

– spôsobení vážnej poruchy v kritickej infraštruktúre

– ak spácha trestný čin ako člen nebezpečného zoskupenia

6 mesiacov až 3 roky 3 – 8 rokov 4 – 10 rokov

 

§ 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov
Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje.

Trestná sadzba – pri osobitnom motíve

– pri závažnejšom spôsobe konania

– pri škode značného rozsahu

 

– pri škode veľkého rozsahu

– ak spácha trestný čin ako člen nebezpečného zoskupenia

6 mesiacov – 3 roky 3 – 8 rokov 4 – 10 rokov
Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby
1 – 5 rokov

 

§ 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov
Kto v úmysle spáchať trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, neoprávneného zásahu do počítačového údaja podľa § 247b alebo neoprávneného zachytávania počítačových údajov podľa § 247c vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní

• zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo
• počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,

 

Trestná sadzba – pri škode značného rozsahu – pri škode veľkého rozsahu

– ak spácha trestný čin ako člen nebezpečného zoskupenia

až na 2 roky 6 mesiacov – 3 roky 1 – 5 rokov

 

Pomerne častou argumentáciou  je téma legislatívneho pokrytia vybraných problematických oblastí počítačovej kriminalita ako napríklad otázky kyberšikanovania či témy cybergroomingu. Preto bude vhodné na tomto mieste doplniť ešte dva paragrafy trestného zákona týkajúce sa práve týchto dvoch fenoménov.

 § 360a Nebezpečné prenasledovanie

  • Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že:

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu.

 

§ 201a

Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

Verme, že vývoj legislatívy (a to nie len trestného práva) pokrývajúcej problematiku spadajúcej do kategórie zaužívanej pod pojmom počítačová kriminalita neostane pri týchto úpravách. Vývoj technológií a s ním spätý vývoj rizík je tak dynamický, že zaostať s vývojom legislatívy reagujúcej živo na nové fenomény by prinieslo rad aplikačných problémov nie len na úseku represie ale rovnako aj v téme prevencie.

 

Jaroslav Oster

Vyjadrite váš názor v komentároch