Prieskum Lučenec 2019

Prieskum Lučenec 2019

Prieskum zrealizovaný na základných školách okresu Lučenec zameraný na zmapovanie nežiadúcich javov na základných školách.

Realizátori:
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V LUČENCI
OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Počet zapojených škôl: 11
Počet zapojených respondentov: 1.495

Kľúčové zistenia prieskumu
Realizácia prevencie je stály, aktuálny a nevyhnutný proces, ktorý musí reagovať na súčasnú situáciu v školskom ale aj mimoškolskom prostredí žiakov. Preventívne aktivity by mali byť realizované erudovanými odborníkmi, ktorí sa vzdelávajú v aktuálnych témach, nadobúdajú potrebné a aktuálne informácie. Vzdelávanie v oblasti prevencie je nevyhnutné na profesionálne podanie aktuálnej problematiky aby sa preventívna aktivita nestala návodom, ako brať drogy a manipulovať, ale ostala profesionálnou prevenciou. Preto odporúčame školám, aby dbali na erudovanosť odborníkov, ktorí vstupujú do školského prostredia a realizujú preventívne aktivity so žiakmi v školách.

V školskom prostredí je neustále aktuálnou témou – šikanovanie a aj vo virtuálnej podobe, pretože deti trávia veľa času na internete a internet im ponúka priestor na komentáre fotiek a videí, nevhodným urážlivým spôsobom.
Najčastejšia forma šikanovania ostáva výsmech a prezývanie, vyhrážanie a slovné urážky.

Medzi žiakmi sa vyskytujú aj takí žiaci, ktorí neradi chodia do školy a často vymeškávajú a robia všetko preto, aby nemuseli chodiť do školy. Viac ako polovica respondentov chodí do školy pravidelne.
V školskom prostredí sa žiaci stretli aj s krádežami.

Aktuálnou témou v oblasti prevencie, ktorej je potrebné sa venovať v praxi je problematika legálnych a nelegálnych drog. Žiaci majú problém s užívaním kofeínových a energetických nápojov, fajčením tabakových a elektronických cigariet a pitím alkoholu. Nie je možné nepoznamenať, že žiaci základných škôl majú skúsenosti s nelegálnymi drogami, ako je marihuana, kokaín, heroín, pervitín a prchavé látky.

Žiaci najčastejšie pijú alkohol na návšteve pri kamarátovi, ktorý vo výsledkoch prieskumu, je ten, kto ich prvý ponúkol alkoholom. V niektorých prípadoch deti boli ponúknuté vlastnými rodičmi. Zvedavosť sa stala najčastejším dôvodom, ktorý žiakov viedol k tomu, aby vyskúšali drogu.

Najčastejšie žiakmi navštevované internetové stránky v škole sú informačné a vzdelávacie stránky, no nájdu sa aj žiaci, ktorí počas pobytu v škole si prezerajú hudbu, filmy, herné stránky, sociálne siete, chatové stránky a dokonca aj erotické stránky.

Najčastejšie žiakmi navštevované internetové stránky vo voľnom čase sú hudobné stránky a filmy.

Žiaci nemajú problém na sociálnych sieťach a internetových portáloch zverejňovať svoje osobné údaje. Najčastejšie je to ich meno, priezvisko a osobné fotografie. Práve fotografie sa stávajú terčom šikanovania vo virtuálnom prostredí. Je zarážajúce, že žiaci trávia veľa času na internete, v niektorých prípadoch je to viac, ako 4 hodiny denne. Tento fenomén považujú aj samotní žiaci za ich osobný problém. Ďalšie problémy, ktoré žiaci uvádzajú sú problémy so spolužiakom v triede, rodinné problémy, problémy so súrodencami a rodičmi.

Žiaci vo svojom voľnom čase najčastejšie počúvajú hudbu a stretávajú sa s priateľmi, trávia čas s rodinou a športujú. Opäť sa potvrdilo, že veľké percento žiakov trávi čas na internete.

Zistili sme, že žiaci sa so svojimi problémami zdôverujú najmä svojim rodičom, kamarátom a potom súrodencom. V prieskume sa ukázalo, že veľké percento žiakov sa nezdôverí nikomu a svoje problémy si riešia sami.
Žiaci poznajú preventívne aktivity, ktoré sa realizujú v škole. Zúčastnili sa najčastejšie aktivít zameraných na drogovú prevenciu, šikanovanie a kyberšikanovanie. Za najúčinnejšie formy prevencie považujú žiaci besedy a prednášky s odborníkmi, ale aj informácie získané na vyučovacích hodinách.

Na otázku, či problém sexuálneho zneužívania detí sa týka aj ich okolia, až 176 žiakov odpovedalo áno, čo považujeme za vysoké číslo vzhľadom k tejto problematike.

Samotní žiaci si uvedomujú, že by potrebovali pri riešení svojich problémov sa viac rozprávať s odborníkmi a zlepšiť komunikáciu s učiteľmi. Uvítali by rozhovory a stretnutia s odborníkmi, besedy, prednášky, prácu s triednym kolektívom, kde by sa každý zdôveril a viac triednických hodín.

PDF verzia k stiahnutiu: Prieskum Prevencia LC 2019

Vyjadrite váš názor v komentároch